Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 10:25:19

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện Đề án 1371 trong LLVT Quân khu

Ngày đăng: 26/12/2022

QK2 – Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1371/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371); Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án 1371 trong toàn quân. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng trong công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Việc triển khai thực hiện Đề án có vị trí, vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trong chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng pháp luật Nhà nước, Quân đội và quy định của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở cơ sở.    

Đoàn công tác Quân khu kiểm tra sổ sách theo dõi kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục
 pháp luật tại Bộ CHQS tỉnh Sơn La.
        (Ảnh: TRẦN HÀO)                                                   
Quán triệt, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện Đề án 1371, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án trong các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đạt được kết quả bước đầu. Nổi bật là: Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của Đề án; tổ chức giáo dục, quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong triển khai thực hiện Đề án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành địa phương trong xây dựng, triển khai hướng dẫn, kế hoạch thực hiện Đề án, xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân, trong đó từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã phối hợp tổ chức được trên 1.200 buổi tuyên truyền, biên tập 150 video clip và in ấn, phát hành trên 5.600 tờ rơi để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút trên 1.800.000 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trên địa bàn tham gia; nội dung tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các luật (Luật An ninh quốc gia; Luật Biên phòng; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng chống ma tuý; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Khiếu nại tố cáo; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Hình sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Nghĩa vụ quân sự…). Quá trình tổ chức thực hiện Đề án các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ban ngành địa phương, đồng thời phát huy vai trò và tín nhiệm của những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động Nhân dân xoá bỏ những phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, tệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mê tín dị đoan, uống rượu bia quá mức, tàng trữ sử dụng chất ma tuý… Qua đó, bước đầu đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân và tự nguyện từ bỏ những hủ tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.
Tuy nhiên, năm 2022 là năm đầu triển khai thực hiện Đề án, nên công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bước đầu còn gặp khó khăn, vướng mắc đó là: Việc ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp tỉnh, cấp huyện còn chưa phù hợp, chưa phát huy hết vai trò của địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện Đề án; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực, Tổ giúp việc chưa cụ thể, hiệu quả chưa cao; một số đơn vị xác định nội dung trong kế hoạch triển khai thực hiện Đề án còn chung chung, chưa xác định cụ thể nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp tiến hành. Công tác phối hợp với các ban, ngành địa phương trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự phong phú, đa dạng, chưa thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.   
Từ thực tiễn trên, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” thời gian tới trong LLVT Quân khu cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:     
 Một là: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”. Xây dựng Quy chế làm việc và duy trì hiệu quả nền nếp, chế độ hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 1371 các cấp trong LLVT Quân khu. 
Hai là: Bộ CHQS các tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã chủ trì tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực, Tổ giúp việc thực hiện Đề án với số lượng, cơ cấu hợp lý, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể địa phương trong phối hợp tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn ngân sách phù hợp để thực hiện Đề án.
Ba là: Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp. Trong xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương, phát huy tối đa sự tham gia của các tổ chức, các lực lượng, nhất là những người có hiểu biết pháp luật, có uy tín trong cộng đồng như: Cán bộ công chức, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, già làng, trưởng bản trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.
Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình kết quả triển khai, thực hiện Đề án; tổ chức tốt việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện và tổ chức tôn vinh, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.

Đại tá NGUYỄN NHƯ BÁCH
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.