Chủ nhật Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021, 11:46:57
Hoàn tất
Đóng

Chuẩn bị tốt nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

10/04/2021

QK2 – Trong thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội […]

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

QK2 – Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đó là: – Trung thành với […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã

QK2 – Theo quy định tại Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Hội đồng nhân dân xã có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: – Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã. – Quyết định biện pháp […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện

QK2 – Theo quy định tại Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật ở địa phương; quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương trên các lĩnh vực quốc phòng, […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

QK2 – Điều 19 và Điều 40 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp […]

Đoàn KT-QP 379 trao tặng nhà ở cho gia đình chính sách

QK2 – Tại bản Nậm Kè 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé (Điện Biên), Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 379 (KT-QP 379) vừa tổ chức trao tặng nhà ở cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Kinh phí xây dựng nhà do Cục Kinh tế […]

Điểm mới tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

QK2 – Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cũng […]

Điểm mới trong tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

QK2 – Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có […]

Điểm mới trong tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

QK2 – Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 ngày 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có […]

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân

QK2 – Hội đồng nhân dân có cơ quan thường trực là Thường trực Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác […]