Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 05:22:54
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường giữ gìn và phát huy giá trị của độc lập, tự do

30/08/2023

QK2 – Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, trong bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân, đồng bào và toàn thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật […]

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

QK2 – Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, các thế lực thù địch, phản động bằng mọi âm mưu, thủ đoạn, với nhiều hình thức, nhất là sử dụng một số trang mạng xã hội để xuyên tạc, phủ nhận, bóp méo sự thật về tính chất […]

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945

Bài 2: Bài học từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám QK2 – Có nhiều bài học được rút ra từ thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhưng chung quy lại, vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất là bài học xây dựng lực lượng “lực lượng lãnh đạo […]

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945

Bài 1: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định QK2 – Mặc dù các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng những luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo […]

Cách mạng Tháng Tám thành công không phải là “sự ăn may”

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tất yếu của một quá trình chuẩn bị lâu dài, trải qua 3 cuộc vận động cách mạng lớn để khi tình thế trực tiếp xuất hiện, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, toàn thể nhân […]

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945

QK2 – Mặc dù các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng những luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc. Những giá trị bất diệt, bài học kinh nghiệm […]

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

QK2 – Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là hệ thống những chuẩn mực, giá trị nhân cách của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Quân đội nhân dân Việt Nam được hiện thực hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân cách của người quân nhân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì […]

Hiểu đúng về chính sách tôn giáo ở Việt Nam

QK2 – Vừa qua, trên trang blog Đối Thoại, đối tượng D.T đã tán phát bài “Vấn đề đạo Phật và nhức nhối Phật giáo ở Việt Nam”; trên trang blog Việt Nam Thời Báo tán phát bài “Nhà nước phá thánh lễ của các tín đồ Công giáo” với nội dung xuyên tạc chính […]

Quan tâm, chăm sóc các đối tượng chính sách

QK2 – Đại hội XIII của Đảng xác định: “Thực hiện tốt chính sách người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp […]

Phòng chống tham nhũng nhằm giữ vững kỷ luật của Đảng

QK2 – Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là ngay sau Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo […]