Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 03:55:17
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

16/07/2024

QK2 – Đại hội XIII của Đảng xác định: Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bằng tư duy lý […]

Uống nước nhớ nguồn là đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam

QK2 – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp […]

Bác bỏ luận điệu “Việt Nam cần liên minh quân sự với nước ngoài” để bảo vệ Tổ quốc

QK2 – Thời gian gần đây, lợi dụng những diễn biến phức tạp về tình hình thế giới, khu vực, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Chúng cho rằng: Một quốc gia nhỏ yếu như Việt Nam sẽ không thể […]

Quyền tự do báo chí tại Việt Nam là một sự thực không thể phủ nhận, xuyên tạc

QK2 – Trong mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, tạo môi trường thuận lợi để báo chí phát triển, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng […]

Lan tỏa cách làm sáng tạo, hiệu quả

QK2 – Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35) với cách làm sáng tạo, Đảng ủy Quân sự, Bộ […]

Dựa vào Nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QK2 – Nhận thức sâu sắc vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định và trân trọng sức mạnh to lớn của nhân dân, Người khẳng định: Với Đảng, “Nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì”. Trong các […]

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

QK2 – Ngay sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; ban hành Kế hoạch của Đảng ủy […]

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024): Phê bình và sửa chữa khuyết điểm, sai lầm theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QK2 – Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, với bút danh X.Y.Z. Những chỉ dẫn của Người trong “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thiết thực đối với Đảng ta và mỗi cán bộ, […]

Việt Nam luôn nỗ lực trong bảo đảm quyền con người

QK2 – Bảo đảm quyền con người (QCN) luôn được Việt Nam xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tôn trọng, bảo đảm QCN là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, được quy định trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ; được […]

Danh sách tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3, năm 2023-2024

Danh sách tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3, năm 2023-2024 I. Khối báo Trung ương 1 tác phẩm đoạt giải nhất Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam (Trần Hồng Quỳnh, […]