Chủ nhật Ngày 09 Tháng 08 Năm 2020, 09:22:16
Hoàn tất
Đóng

Trang bị phòng thủ dân sự được quy đinh như thế nào?

24/10/2019

Câu hỏi: Trang bị phòng thủ dân sự được quy đinh như thế nào? Trả lời: Tại Điều 8 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định như sau: 1. Trang thiết bị phòng, chống chiến tranh: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổng hợp danh mục các loại phương […]

Tổ chức xây dựng công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Tổ chức xây dựng công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định như sau:  a) Trên cơ sở quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế – xã hội […]

Hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm những loại công trình nào?

Câu hỏi: Hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm những loại công trình nào? Trả lời: Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 02/2019/NĐ-CP quy định hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm: Công trình dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động; công trình phòng chống địch tiến công hỏa […]

Yêu cầu xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Yêu cầu xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định số 02/2019/ NĐ-CP quy định như sau: 1. Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự ở từng cấp khi có chiến tranh […]

Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp xã được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp xã được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 02/2019/ NĐ-CP quy định kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện như sau: a) Căn cứ kế hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh, kế hoạch […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp về quốc phòng

Câu hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp về quốc phòng được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 38 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về […]

Khu vực phòng thủ là gì? Có bao nhiêu nhiệm vụ của khu vực phòng thủ, cụ thể như thế nào?

Câu hỏi: Khu vực phòng thủ là gì? Có bao nhiêu nhiệm vụ của khu vực phòng thủ, cụ thể như thế nào? Trả lời: Tại khoản 1, 2 Điều 9 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: 1. Khu vực phòng thủ là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao gồm các […]

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Câu hỏi: Có bao nhiêu chính sách của Nhà nước về quốc phòng, cụ thể như thế nào? Trả lời: Tại Điều 4 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định 8 Chính sách của Nhà nước về quốc phòng, cụ thể như sau: 1. Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh […]

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Câu hỏi: Có bao nhiêu nguyên tắc hoạt động quốc phòng, cụ thể như thế nào? Trả lời: Tại Điều 3 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định 05 nguyên tắc hoạt động quốc phòng, cụ thể như sau: 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Câu hỏi: Có bao nhiêu nguyên tắc hoạt động quốc phòng, cụ thể như thế nào? Trả lời: Tại Điều 3 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định 05 nguyên tắc hoạt động quốc phòng, cụ thể như sau: 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]