Chủ nhật Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021, 10:51:58
Hoàn tất
Đóng

Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của , người có công với cách mạng

05/03/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Điều 5, Chương I, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định cụ thể chế độ ưu đãi người có […]

Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Điều 3, Chương I, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định cụ thể đối tượng hưởng chế độ […]

Chế độ, chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ

Chế độ, chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ được quy định như sau: a) Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; […]

Điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp được xem xét quyết định thành lập đơn vị tự vệ khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Ủy ban nhân dân các cấp và sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp […]

Tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã

Câu hỏi: Tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã được quy định như thế nào? Trả lời: Tại Điều 25, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã như sau: 1. Kiện toàn tổ chức, bổ sung chức […]

Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện

Câu hỏi: Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 3, Điều 26, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự tại cấp tỉnh, cấp huyện như sau: a) Lực lượng chuyên trách: Các đơn […]

Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức

Câu hỏi: Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 4 Điều 26 Nghi định số 02/2019/NĐ-CP quy định tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức như sau:  a) Lực […]

Chỉ huy hoạt động phòng thủ dân sự

Câu hỏi: Chỉ huy hoạt động phòng thủ dân sự được quy định như thế nào? Trả lời: Tại Điều 28 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định như sau: 1. Khi thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự tại các địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội trực tiếp chỉ […]

Trang bị phòng thủ dân sự được quy đinh như thế nào?

Câu hỏi: Trang bị phòng thủ dân sự được quy đinh như thế nào? Trả lời: Tại Điều 8 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định như sau: 1. Trang thiết bị phòng, chống chiến tranh: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổng hợp danh mục các loại phương […]

Tổ chức xây dựng công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Tổ chức xây dựng công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định như sau:  a) Trên cơ sở quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế – xã hội […]