Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 05:06:47

Dựa vào Nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng: 30/05/2024

QK2 – Nhận thức sâu sắc vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định và trân trọng sức mạnh to lớn của nhân dân, Người khẳng định: Với Đảng, “Nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì”. Trong các giai đoạn cách mạng trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhân dân luôn là “tai mắt” của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, cuộc đấu tranh không tiếng súng này luôn cần dựa vào dân để có thể đạt được những kết quả như mong đợi.

Khối Hồng kỳ tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thực tế cho thấy, đích đến của các quan điểm sai trái, thù địch là làm lay động “lòng dân”, là dư luận xã hội của đông đảo nhân dân, bởi kẻ thù của chúng ta luôn nhận thấy nhân dân là “bức tường thành” vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ nói riêng và mỗi người dân Việt Nam nói chung sẽ phải là một “pháo đài” kiên cố để bảo vệ và ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, góp phần thiết thực bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Như vậy, dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng chính là phát huy “sức mạnh lòng dân”, “thế trận lòng dân” để đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân phải hướng đến làm cho nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, làm cho nhân dân nhận thức rõ mục đích cuối cùng của các thế lực thù địch là tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng, phá hoại những thành quả của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã và đang xây dựng. Chỉ có nhận thức đúng, nhân dân mới đem hết tâm huyết, trí tuệ và nguồn lực để gìn giữ, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong mọi công việc, mọi nhiệm vụ mỗi tổ chức đảng và đảng viên phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, thực sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mỗi người dân phải thấy được trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng nói chung, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng. Chỉ khi Ðảng đã hiểu dân và khi dân đã tin Ðảng một cách tuyệt đối, đầy đủ, rõ ràng thì khi đó mọi người dân sẽ tự giác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như một nhu cầu tự thân mà không kẻ thù nào có thể lay chuyển.

Ba là, xây dựng cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Thực tế cho thấy, công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc không đơn giản, nhất là cơ chế, lực lượng, thông tin, cơ sở vật chất bảo đảm… Do đó, các cơ quan chức năng và cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần thường xuyên rà soát, bổ sung, cụ thể hoá những nội dung có liên quan đến huy động “sức dân” tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cơ chế huy động “sức dân” tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần coi trọng cả “lượng” và “chất”, nhất là huy động những người có uy tín trong cộng đồng, những người dân có am hiểu về lý luận chính trị tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, hướng dẫn nhân dân tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần hướng dẫn cho mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, có sức đề kháng, khả năng miễn dịch trước những thông tin sai trái, độc hại, nhất là những thông tin trên không gian mạng; nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, cái tham nhũng, tiêu cực, vạch trần thói hư, tật xấu, lối sống sa hoa, lãng phí trong nội bộ và những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hướng dẫn mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân tuỳ theo từng trình độ, năng lực của bản thân để lan tỏa, chia sẻ những thông tin tích cực, những nghĩa cử cao đẹp, những gương điển hình tiên tiến; lên án, phê phán những thông tin sai trái, tiêu cực trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên Internet và các trang mạng xã hội…

Thực tế đã chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ có “lòng dân” mới là nguồn sức mạnh vô tận đánh bại âm mưu, thủ đoạn chống phá, xâm lược của các thế lực thù địch. Do đó, trong mọi công việc của Ðảng và Nhà nước, Quân đội và các địa phương hiện nay cần phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm lấy “dân là gốc”; luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng đúng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.