Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 03:48:54

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Ngày đăng: 22/05/2024

QK2 – Ngay sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; ban hành Kế hoạch của Đảng ủy trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, quý, năm của Đảng ủy Quân sự tỉnh sát với điều kiện thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, cấp ủy Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng; cụ thể hóa nội dung vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động; chỉ đạo, duy trì có nền nếp chế độ báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, hoạt động của lực lượng chuyên trách, định hướng nội dung, biện pháp đấu tranh đến các cơ quan, đơn vị.

Duy trì chế độ kiểm tra lễ tiết tác phong chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Trên cơ sở hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 thường xuyên chỉ đạo lực lượng chuyên trách của các cơ quan, đơn vị tham gia đăng tải chia sẻ, lan tỏa các tin bài, kịp thời định hướng thông tin, tham gia đấu tranh có hiệu quả trước, trong và sau mỗi sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…; đấu tranh phản bác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn LLVT tỉnh. Tổ chức có chất lượng, kịp thời các buổi thông tin thời sự tháng, thông báo thời sự hằng tuần để thông tin về những thành tựu về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối nội, đối ngoại của đất nước, diễn biến của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, các hoạt động chống phá của kẻ thù.

Kết quả từ năm 2018 đến nay, lực lượng chuyên trách của LLVT tỉnh đã có trên 2.500 lượt bài đăng, hàng chục nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ, góp phần làm thất bại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và những thông tin sai sự thật đăng tải trên các phương tiện truyền thông và Internet.

Để đấu đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt hiệu quả, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, đặc biệt là những phương thức, thủ đoạn mới trên Internet, mạng xã hội để nâng cao cảnh giác; chủ động đấu tranh, tạo sự “miễn dịch” trước những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, phát hiện, đề nghị bóc gỡ các tin, bài gây phản cảm, phản ánh sai sự thật về tình hình đơn vị; chấn chỉnh các trường hợp quân nhân đăng tải thông tin về cá nhân, hoạt động đơn vị, hình ảnh mang, mặc quân phục lên mạng xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hoạt động trên nhóm “Cọ Xanh 19”, “Tự Hào Đất Tổ”, “Phan Xi Păng”… tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã chủ động đấu tranh, chia sẻ, báo xấu trên 50.000 lượt tương tác trên không gian mạng, vạch trần bản chất, âm mưu và thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, đấu tranh với quan điểm sai trái; đăng tải, lan tỏa, chia sẻ những thông tin tích cực, tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp của người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới và góp phần bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước làm cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân có sức đề kháng trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng trang fanpage của đơn vị mình để kịp thời chia sẻ, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch và kịp thời phản ánh kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Lực lượng chuyên trách đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng thành viên và chất lượng hoạt động; hiện tại các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn LLVT tỉnh đều tham gia nhóm “Cọ Xanh 19”, “Phan Xi Păng”, “Tự Hào Đất Tổ” và luôn là những thành viên tham gia tích cực với nhiều bài viết hay, sắc sảo, mang tính đấu tranh cao.

Thời gian tới, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong LLVT tỉnh, nhất là người đứng đầu; gắn thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng (khóa XIII) và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, thường xuyên nhân rộng mô hình, cách làm mới sáng tạo trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như đăng bài, chia sẻ các bài viết về hoạt động truyền thống đơn vị, Quân đội, dân tộc; mạnh dạn đấu tranh, báo cáo vi phạm những bài viết sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc; mỗi cơ quan, đơn vị thành lập nhóm facebook riêng để tăng cường tham gia đấu tranh trên mạng xã hội; tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Quân sự tỉnh đang tích cực chỉ đạo Ban CHQS huyện, thành, thị lập các trang, nhóm cho lực lượng dân quân tự vệ tại cơ sở để kịp thời đấu tranh với các thông tin xấu độc đồng thời lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đại tá ĐỖ DUY CHINH, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.