Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 03:06:55

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người vi phạm đã thôi phục vụ trong Quân đội

Ngày đăng: 23/05/2024

QK2  – Điều 56, Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật (XLKL) trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục XLKL đối với người đã thôi phục vụ trong Quân đội mới phát hiện hành vi vi phạm (HVVP) trong thời gian phục vụ tại ngũ đến mức phải XLKL

Theo đó, cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV) quản lý người vi phạm (NVP) trước khi rời khỏi Quân đội (cấp trung đoàn và tương đương trở lên) tiến hành hình tự, thủ tục XLKL theo 5 bước:

Một là, thu thập đầy đủ các chứng cứ về HVVP; xác định tính chất, mức độ, hậu quả của HVVP để áp dụng hình thức XLKL phù hợp theo quy định tại Điều 11 (quy định về hình thức kỷ luật); trường hợp vi phạm tới mức giáng chức, cách chức thì XLKL xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Hai là, gửi thông báo cho NVP kèm theo các văn bản liên quan; yêu cầu cá nhân vi phạm có mặt tại đơn vị để làm rõ HVVP; trường hợp NVP không có mặt mà không có lý do chính đáng thì sau 30 ngày tiếp tục gửi thông báo lần 2 đến NVP và cơ quan đoàn thể có liên quan nơi NVP cư trú. Nếu sau thông báo lần 2 (sau 15 ngày), NVP tiếp tục không có mặt thì tiến hành XLKL như đối với trường hợp vắng mặt.

Ba là, tổ chức gặp gỡ NVP để làm rõ về HVVP, hình thức kỷ luật áp dụng và nghe ý kiến của NVP. Thành phần làm việc gồm chỉ huy đơn vị và các CQ,ĐV có liên quan; kết thúc làm việc phải kết luận rõ ràng và ghi thành biên bản, có chữ ký xác nhận của chỉ huy đơn vị, đại diện cơ quan và NVP. Trường hợp trong quá trình làm việc, NVP đưa ra các bằng chứng xác thực, chứng minh bản thân không đến mức phải XLKL hoặc những vấn đề chưa rõ trong xác định HVVP thì CQ,ĐV phải tiến hành xác minh, thẩm tra làm rõ và thông báo cho NVP trước khi kết luận. Trường hợp NVP không nhất trí với HVVP mà CQ,ĐV xác định, nhưng không đưa ra được bằng chứng xác thực thì vẫn tiến hành xem xét, XLKL theo quy định.

Bốn là, kết luận về HVVP, báo cáo cấp ủy đảng có thẩm quyền xem xét thông qua và thông báo cho NVP.

Năm là, ra quyết định kỷ luật; gửi quyết định kỷ luật cho NVP và thông báo cho các tổ chức đoàn thể có liên quan tại địa phương nơi NVP cư trú.

 VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.