Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 04:18:47

Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ

Ngày đăng: 17/06/2024

QK2 – Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BQP ngày 08/5/2024 của Bộ Quốc phòng, Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách (CĐ,CS) đối với hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ,BS) phục vụ tại ngũ (PVTN), xuất ngũ và thân nhân của HSQ,BS tại ngũ, nhiều CĐ,CS được hợp nhất và quy định cụ thể.

Về chế độ phụ cấp thêm, HSQ,BS phục vụ tại ngũ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian PVTN theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì từ tháng thứ 25 trở đi, hằng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Chế độ phụ cấp thêm, không áp dụng đối với HSQ,BS đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác.

HSQ,BS có thời gian PVTN kéo dài theo quy định, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm tính trên cơ sở thời gian kéo dài. Trong đó, thời gian PVTN từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; Thời gian PVTN đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

 Văn bản hợp nhất của Bộ Quốc phòng cũng quy định cụ thể việc thanh toán bằng tiền đối với những ngày không thể giải quyết cho nghỉ phép quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP. HSQ,BS tại ngũ đủ điều kiện được nghỉ phép năm theo quy định nhưng do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn không thể giải quyết cho nghỉ phép thì được thanh toán chế độ nghỉ phép bằng tiền. Mức tiền thanh toán cho một ngày không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của HSQBS bộ binh theo quy định tại thời điểm không nghỉ phép; số ngày được thanh toán cao nhất của mỗi HSQ,BS là 10 ngày (không được thanh toán tiền tàu, xe tiền phụ cấp đi đường và thời gian được tính là ngày đi đường). Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đối với các trường hợp HSQ,BS được thanh, toán chế độ nghỉ phép tại đơn vị. Không giải quyết chế độ thanh toán bằng tiền đối với các trường hợp đủ điều kiện được nghỉ phép đặc biệt quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị đinh số 27/2016/NĐ-CP

Về chế độ trợ cấp xuất ngũ (TCXN), HSQ,BS khi xuất ngũ, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng theo quy định, được TCXN một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội (đủ 12 tháng) được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ dưới 1 tháng không được hưởng TCXN, từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 6 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở.

Trường hợp HSQ,BS được cấp có thẩm quyền cho xuất ngũ trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ TCXN một lần theo quy định.

  VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.