Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 03:33:32

Quy định về việc khen thưởng thành tích kháng chiến

Ngày đăng: 25/06/2024

QK2- Thông tư 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (TT02/2024) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024.

Theo đó, quy trình xét, thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xét, đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến (KTTTKC) chống Pháp, chống Mỹ thực hiện theo các quy định của Điều lệ KTTTKC chống Pháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 6-NQ/TVQH ngày 29/8/1960 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ ban hành kèm theo Nghị quyết 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn đã ban hành.

Đối với KTTTKC chống Mỹ, việc khen thưởng của cán bộ chủ chốt và nhân viên ban, ngành cấp xã ở miền Bắc căn cứ vào danh sách cán bộ, nhân viên các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và hợp tác xã từ ngày 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975 được xây dựng làm căn cứ khen thưởng; không sử dụng xác nhận của cá nhân làm căn cứ khen thưởng mà chỉ sử dụng như tài liệu tham khảo.

Đối với đề nghị khen thưởng của quân nhân phục viên, xuất ngũ phải có quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành; trong trường hợp đã mất giấy tờ thì có thể lấy giấy xác nhận của Ban CHQS cấp huyện (hoặc đơn vị quản lý cũ) về quá trình tại ngũ, nhập ngũ, xuất ngũ, thời gian tham gia chiến trường B, C, K (nếu có) và ngày, tháng, năm được biên chế vào đơn vị hoặc đăng ký quân dự bị tại Ban CHQS cấp huyện…

Đối với đề nghị khen thưởng của đảng viên phải có bản sao y Lý lịch đảng viên và xác nhận về việc sinh hoạt Đảng của đảng viên của Đảng ủy cơ sở nơi quản lý đảng viên đó. Không sử dụng bản sao y lý lịch đảng viên do UBND cấp xã xác nhận.

Đối với đề nghị khen thưởng của cán bộ, công nhân viên phải có lý lịch cán bộ, công nhân viên, quyết định hưu trí, thôi việc, mất sức lao động hoặc Sổ lao động. Cán bộ công nhân viên, quân nhân… phải có giấy xác nhận của các cơ quan đã từng công tác từ năm 1983 đến nay về quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật và lý do chưa được khen thưởng kháng chiến.

Những người dưới 18 tuổi chỉ được công nhận và xét KTTTKC chống Mỹ cứu nước khi tham gia vào tổ chức và được tổ chức công nhận có trong biên chế mà người đó đã tham gia hoạt động. Những người dưới 18 tuổi, không phải là người hoạt động trong tổ chức kháng chiến thì không thuộc đối tượng xét, KTTTKC

Đối với những người giúp đỡ kháng chiến trong Bản khai thành tích cá nhân và các xác nhận phải nêu cụ thể việc giúp đỡ kháng chiến theo đúng quy định. Xác nhận của tập thể, cá nhân là cán bộ phụ trách, là người giao nhiệm vụ, người cùng tham gia, người biết rõ việc giúp đỡ kháng chiến đối với người kê khai thành tích phải phù hợp với tư liệu trong “Lịch sử kháng chiến ở địa phương” hoặc “Lịch sử Đảng bộ ở địa phương”.

Việc lập hồ sơ đề nghị KTTTKC phải đảm bảo chính xác, khách quan, đúng người, đúng thành tích; phải có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và biên bản của Hội đồng khen thưởng kháng chiến cấp xã xét duyệt…

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.