Thứ hai Ngày 25 Tháng 03 Năm 2019, 04:46:14

Sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta

Ngày đăng: 05/05/2018

Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng Tháng Mười Nga thành công và sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là những thành quả rực rỡ của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ mãi là mặt trời chói lọi, soi sáng con đường đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Những năm gần đây, đời sống chính trị – xã hội thế giới có nhiều biến động, chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào. Các thế lực thù địch ra sức phê phán, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin và những người sáng lập. Thế nhưng chủ nghĩa xã hội khoa học vẫn thu hút trái tim, khối óc của hàng triệu nhân dân thế giới  yêu chuộng hòa bình, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, giành hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Những nhân tố của chủ nghĩa xã hội vẫn đang nảy sinh và phát triển ngay trong lòng nhiều nước tư bản, và dù con đường đi có khác nhau, có lâu dài, có những bước thăng trầm, nhưng lịch sử nhân loại tất yếu dẫn tới chủ nghĩa cộng sản như lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ ra.

Lãnh tụ Đảng Bolshevich V. I. Lenin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội Xô Viết toàn Nga ngày 7-11-1917 tại điện Smolnya, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông. Ảnh tư liệu.

Đối với cách mạng Việt Nam, cách đây hàng thế kỷ, khi mà nhân dân ta phải sống trong ngục tù của chế độ thực dân, phong kiến, cha ông ta đã nhiều lần nổi lên đấu tranh giành độc lập, nhưng các cuộc đấu tranh ấy đều thất bại và bị dìm trong biển máu. Đi tìm con đường cứu nước, Hồ Chí Minh là người cách mạng Việt Nam đầu tiên nhìn thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin soi tỏ con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đối với những người cách mạng Việt Nam, tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lênin tựa “như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”. Từ đó chủ nghĩa Mác-Lênin luôn là ngọn đuốc dẫn đường cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi.

Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, tạo ra một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, trải qua gần 90 năm đấu tranh anh dũng, Đảng ta luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Đường lối cách mạng do Đảng đề ra trong gần 90 năm qua chính là sản phẩm của sự vận dụng một cách  sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi, giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.  Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam.

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội  và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Một trong những bài học lớn mà Đảng ta đã rút ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là: Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam”.

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Các Mác là dịp để chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; làm rõ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, những vấn đề cần bổ sung và phát triển cho phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại; kiên quyết đấu tranh với những khuynh hướng tư tưởng phản động và sai lầm để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Để tỏ lòng biết ơn Mác, Ăngghen, Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Quân đội cần:

– Trung thành vô hạn với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức, hiểu biết về những nguyên lý, quy luật của chủ nghĩa Mác-Lênin; đặc biệt là nắm vững phương pháp luận khoa học và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong huấn luyện, học tập, rèn luyện và công tác.

– Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chú trọng biểu dương, nhân rộng những việc tốt, hành động đẹp của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong huấn luyện, rèn luyện, công tác hằng ngày.

– Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, đoàn kết quân – dân; xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, bầu không khí tâm lý cởi mở, thân thiện; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật; chú trọng quản lý, nắm chắc và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh về tư tưởng; phát huy cao độ vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong chấp hành pháp luật, kỷ luật.

– Tích cực tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về giá tri tư tưởng to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

– Không mơ hồ, ảo tưởng trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị hòng phủ nhận tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định đấu tranh bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

BÁO QUÂN KHU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *