Chủ nhật Ngày 12 Tháng 07 Năm 2020, 04:22:50

Sư đoàn 316 chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày đăng: 12/02/2020

QK2 – Được Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng uỷ Quân khu chỉ đạo đại hội trước ở hai cấp, để rút kinh nghiệm cho toàn quân, Đảng ủy Sư đoàn 316 đã tích cực chỉ đạo Đảng bộ các đơn vị chuẩn bị chu đáo cho đại hội. Phóng viên (PV) Báo Quân khu đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 về sự kiện chính trị quan trọng này.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân, Chính ủy Sư đoàn 316.

PV: Chấp hành Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Hướng dẫn 2008 của Tổng cục Chính trị; Kế hoạch 168 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Hướng dẫn của Cục Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sư đoàn 316 đã quán triệt, tổ chức thực hiện như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân: Để làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, nhất là khi Sư đoàn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu giao nhiệm vụ là đơn vị tổ chức Đại hội trước ở hai cấp (cấp cơ sở và cấp trên cơ sở), Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và Thường vụ Đảng ủy Quân khu về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, trong quý IV, năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng ở các cấp trong toàn Đảng bộ Sư đoàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các văn bản về tổ chức đại hội Đảng các cấp, đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả như: Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Sư đoàn; thành lập và giao nhiệm vụ cho các tiểu ban giúp việc đại hội; xây dựng kế hoạch thông qua văn kiện và kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn. Sư đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu rộng tới mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Tổ chức đại hội Đảng các cấp, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để triển khai chặt chẽ; tuân thủ và chấp hành nghiêm túc về nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, quy chế trong Đảng. Chỉ đạo phát huy tốt trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

PV: Đ/c nói rõ hơn về nội dung xây dựng văn kiện và nhân sự cấp ủy khóa mới ở Đảng bộ Sư đoàn cũng như các đơn vị?

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân: Để chuẩn bị tốt nội dung xây dựng văn kiện trình Đại hội và nhân sự cấp ủy khoá mới, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã yêu cầu văn kiện trình đại hội phải đánh giá toàn diện, đúng thực chất tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua của đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các nhiệm vụ trọng tâm và công tác xây dựng Đảng; việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đánh giá đúng tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khi tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong nhiệm kỳ tới.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp và Tiểu ban nhân sự Đại hội quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Hướng dẫn 2008 của Tổng cục Chính trị; Kế hoạch 168 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Hướng dẫn của Cục Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; việc chuẩn bị và lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới ở đảng bộ các cấp phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; bảo đảm dân chủ, chọn được người thực sự đủ đức, đủ tài, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, gương mẫu trong lời nói, việc làm.

PV: Ở đâu cũng còn đây đó những biểu hiện lệch lạc, tư tưởng bè phái, cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, ý thức chưa cao trước Đại hội, Đảng bộ Sư đoàn đã có những biện pháp ngăn chặn vấn đề này như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân: Hiện nay trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ; trong nước, thời cơ và thánh thức đan xen, các thế lực thù địch đang lợi dụng một số cán bộ quân đội vi phạm pháp luật để nói xấu cán bộ, đảng viên quân đội, gây chia rẽ nội bộ, giảm lòng tin của nhân dân đối với quân đội, làm lu mờ bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiến hành làm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thế lực thù địch, cơ hội chính trị ngày càng tăng cường các hoạt động chống phá nói xấu Đảng, các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Những tác động đó sẽ gây nên các biểu hiện lệch lạc, tư tưởng bè phái, cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, ý thức chưa cao đã diễn ra ở một số cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong đại hội. Để khắc phục những biểu hiện như vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chủ động đề ra một số biện pháp đó là:

 Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò của việc phòng, chống các biểu hiện lệch lạc, tư tưởng bè phái, cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, ý thức chưa cao trước, trong đại hội.

Phát huy tính tích cực của mỗi quân nhân trong phấn đấu rèn luyện và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chống buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị; chống việc mất dân chủ, tính tự do vô tổ chức, vô kỷ luật, vi phạm nguyên tắc.

 Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, không để tồn đọng kéo dài; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải luôn đoàn kết trên cơ sở nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình một cách thẳng thắn, chân thành nhằm giúp đỡ đồng chí, đồng đội nhận rõ sai lầm, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, tuyệt đối không vì động cơ cá nhân mà phê bình trái với quan điểm, nguyên tắc của Đảng, nhằm trù dập, hạ bệ lẫn nhau.

PV: Cùng với chuẩn bị sâu kỹ các nội dung tổ chức đại hội Đảng các cấp, phong trào Thi đua Quyết thắng, chào mừng đại hội Đảng các cấp được Sư đoàn chuẩn bị và tổ chức như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân: Thời gian qua, bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị sâu kỹ các nội dung đại hội Đảng các cấp, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần tạo khí thế thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đảng ủy Sư đoàn. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào Thi đua Quyết thắng.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn  tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XV.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

XUÂN PHÚ (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *