Thứ năm Ngày 28 Tháng 05 Năm 2020, 10:40:51

Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng: 28/05/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa  ban hành Quyết định số 511/QĐ-TTg ngày 07/5/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019).

Theo đó, việc tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (Hiến pháp 2013) nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…Qua đó, làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ các cấp ở Trung đoàn 82 luôn gần gũi, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho chiến sĩ

Tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; trong đó tập trung đánh giá kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung của Hiến pháp; việc rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành; đánh giá việc các cơ quan nhà nước thực hiện điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp và việc triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp trong 5 năm vừa qua; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả trong thời gian tới.

Việc sơ kết phải được tiến hành một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và xây dựng các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Để thực hiện tốt sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 (2014-2019), Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Các cơ quan, đơn vị thuộc Quốc hội, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các cơ quan, bộ, ngành, địa phương) tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ và huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong việc xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 của cơ quan, bộ, ngành, địa phương, dự thảo Báo cáo của Chính phủ và dự thảo Báo cáo chung về sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013; đồng thời tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến vào các dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *