Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 03:46:10

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Ngày đăng: 20/01/2020

QK2 – Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều; chịu nhiều tác động của thiên tai; các thế lực thù tăng cường các hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, tăng cường hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo đồng bào di dịch cư tự do; hoạt động buôn bán ma túy, phụ nữ, tai tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp… đã tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của địa phương. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh Lai Châu còn tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh (QP-AN); đẩy mạnh xây dựng KVPT vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

LLVT tỉnh Lai Châu thi đua huấn luyện giỏi.

Để thực hiện mục tiêu trên, bên cạnh việc tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về công tác quân sự – quốc phòng địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, SSCĐ; phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tiến hành công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.

LLVT tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX, khóa XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng vững chắc KVPT tỉnh theo phương châm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật cho KVPT tỉnh. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH gắn với QP-AN; quy hoạch các dự án phát triển kinh tế hạ tầng cơ sở, các khu dân cư; nhà máy thủy điện Bản Chát, thủy điện Lai Châu, quy hoạch phát triển mô hình du lịch văn hóa cộng đồng; quy hoạch xây dựng phát triển mạng lưới giao thông, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, y tế bảo đảm vừa phục vụ phát triển KT-XH vừa đáp ứng yêu cầu QP-AN.

Công tác xây dựng lực lượng DBĐV và DQTV được chú trọng gắn với quản lý, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm; đồng thời, vận động nhân dân hăng hái lao động sản xuất, nâng cao đời sống và tạo tiềm lực mới cho KVPT. Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến, kế hoạch bảo đảm; khảo sát, lập sơ đồ quy hoạch thế trận và xây dựng căn cứ hậu phương của KVPT cho phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Chú trọng xây dựng các xã biên giới, xã giáp ranh, vùng sâu, vùng xa tạo thành hệ thống phòng thủ liên hoàn vững chắc, thực hiện “bản giữ bản, làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện” khi tác chiến xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về xây dựng KVPT. Chú trọng củng cố, tăng cường tiềm lực KVPT; xây dựng quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quán triệt quan điểm kinh tế kết hợp với QP-AN, kinh tế phát triển là động lực thực hiện nhiệm vụ QP-AN; thế trận QP-AN vững chắc tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới được nâng lên, làm nền tảng xây dựng KVPT vững chắc.

LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” ở các địa bàn trọng yếu. Công tác đối ngoại được thực hiện theo đúng quy định. LLVT tỉnh tiếp tục được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xứng đáng với vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ QP-AN và xây dựng KVPT.

Năm 2019, tỉnh Lai Châu tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, vũ khí trang bị. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền. Đây cũng là dịp để kiểm tra, rèn luyện, nâng cao khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh, trình độ tham mưu, tác chiến, chỉ huy hiệp đồng, xử trí tình huống các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Những kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo QP-AN, nhất là khả năng xử trí tình huống phát sinh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo. Trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với những thủ đoạn tinh vi, quyết liệt hơn; hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật vẫn thường xuyên xuất hiện ở nhiều địa bàn vùng xâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những vấn đề này đã và đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh.

Trước tình hình đó, bên cạnh việc nâng cao trình độ, năng lực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT vững chắc, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh trước mắt tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT về nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, toàn diện, thực sự là nòng cốt để tăng cường tiềm lực quân sự, an ninh cho KVPT; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ huy tác chiến và hoạt động của KVPT.

Xây dựng KVPT vững chắc là nhiệm vụ trọng yếu trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Lai Châu thành KVPT vững chắc của Tổ quốc.

Thượng tá TRẦN VĂN BẮC, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *