Chủ nhật Ngày 07 Tháng 03 Năm 2021, 06:11:16

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tan âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Ngày đăng: 25/11/2020

QK2 – Đoàn kết là truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được hun đúc, kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử,  quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Cách đây vừa tròn 90 năm, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhằm phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định lấy ngày 18/11/1930 làm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư”.

Cán bộ Đoàn KT-QP 345 giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm đã diễn ra với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa phương, đã thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân, trở thành diễn đàn dân chủ của nhân dân, là tiền đề quy tụ, tăng cường và phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân; góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, các địa phương, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh ở từng địa phương và trên cả nước.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã khơi dậy những truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, là biểu hiện sinh động của thế trận lòng dân và ngày càng thể hiện sức sống bền vững trong các tầng lớp nhân dân từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thể hiện “Ý Đảng hợp lòng dân”, đồng thời chính là kênh thông tin phong phú, chính xác nhất từ các cộng đồng dân cư trong cả nước, làm cơ sở để Đảng và Nhà nước ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là một bước thể chế hoá và thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Trong những ngày này, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp đã về từng địa bàn dân cư tham dự Ngày hội, thăm hỏi, động viên, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tiếp thu những đóng góp tâm huyết của nhân dân với Đảng, với Nhà nước…

Dự và chung vui với bà con nhân dân ở phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng nêu rõ, đây là dịp để cán bộ lắng nghe ý kiến của nhân dân qua hệ thống chính trị tại cơ sở.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc". Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta; là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

Chính vì lẽ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng trở thành trọng điểm để các thế lực thù địch tập trung mũi nhọn chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt nhằm xuyên tạc đường lối đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước, chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà đất nước ta, Nhân dân ta đã dày công xây dựng, vun đắp.

Những ngày qua, trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), với chiêu trò “bình mới, rượu cũ”, trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội của các tổ chức phản động, lưu vong các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, các phần tử bất mãn trong và ngoài nước luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, phủ nhận đường lối chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta; phủ nhận vai trò của Mặt trân Tổ quốc, phủ nhận ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thâm độc và nguy hiểm hơn, chúng còn cho rằng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hủ tục lạc hậu, cần sớm bài trừ..”, “Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là lãng phí, không cần thiết…”

Những luận điệu xuyên tạc của chúng đã trở nên thô bỉ và lạc lõng, đã chạm phải “bức tường thành”, khi ở Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành bản sắc truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam, được kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của lớp lớp các thế hệ “Con Rồng, cháu Tiên” sinh ra cùng một bọc, nặng nghĩa đồng bào.               

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *