Thứ hai Ngày 25 Tháng 03 Năm 2019, 04:28:46

Mác đã phát hiện ra vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Ngày đăng: 04/05/2018

Ph. Ăngghen đã nói: “Ông (Mác) là người đầu tiên đã đem lại cho giai cấp đó một ý thức về địa vị của bản thân mình và yêu cầu của mình, ý thức về điều kiện giải phóng minh”. Lênin đánh giá: Đây cũng là phát kiến vĩ đại có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của Mác.

Các Mác và Ph.Ăngghen.

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, trước hết Mác và Ăngghen làm rõ tiêu chí xác định thế nào là giai cấp công nhân: Đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp. Mác và Ăngghen luôn nhánh mạnh tới giai cấp công nhân hiện đại gắn với nền công nghiệp, xem đó là bộ phận cơ bản của giai cấp vô sản. Hai ông chỉ ra rằng: “Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự cách mạng. Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp”. Tiêu chí thứ hai mà Mác và Ăng ghen nhấn mạnh về giai cấp công nhân, đó là những người không có tư liệu sản xuất, phải làm thuê, bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột sức lao động (chính vì vậy, Mác và Ăng ghen đều gọi giai cấp công nhân dưới chủ nghĩa tư bản là giai cấp vô sản). Đó là nguồn gốc khiến cho giai cấp vô sản trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản.

Trên cơ sở phân tích một cách khách quan, khoa học những điều kiện kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng như những điều kiện chính trị, xã hội đã tạo nên các quan hệ giai cấp trong xã hội tư bản, Mác và Ăng ghen đã phát hiện vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là giai cấp tiến hành cách mạng vô sản, đánh đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Xuất phát từ những điều kiện kinh tế – xã hội khách quan, Mác và Ăng ghen  thấy rõ giai cấp vô sản là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa tư bàn, là con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp, được nền đại công nghiệp tôi luyện, tổ chức thành một giai cấp không chỉ có ý chí cách mạng triệt để  chống lại ách áp bức, bóc lột tư bản chủ nghĩa, mà còn là giai cấp cách mạng có khả năng giác ngộ về vai trò và sứ mệnh lịch sử tự giải phóng mình bằng cách giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Bên cạnh đó, giai cấp vô sản còn giác ngộ, đoàn kết giai cấp vô sản các dân tộc bị áp bức trên phạm vi toàn thế giới trong cuộc đấu tranh lật đổ  chủ nghĩa tư bản, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ không có người bóc lột người. “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!” là khẩu hiệu chiến đấu phản ánh đầy đủ nguyên lý về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản mà Mác và Ăng ghen đã phát hiện ra.

Phát kiến vĩ đại của Mác và Ăng ghen về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, qua thử thách của thời gian và kiểm nghiệm của thực tiễn, cho đến nay, vẫn còn nguyên giá trị. Bảo vệ và phát triển lý luận về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chính là bảo vệ một trong những nội dung cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác- Lênin.

Chủ nghĩa Mác là ánh sáng soi đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Thiên tài của Mác chính là đã giải đáp các vấn đề mà loài người tiên tiến nêu lên nhưng chưa giải đáp được. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác chấm dứt thời kỳ mò mẫm như trong đêm tối của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột, tìm đường giải phóng cho mình. Mác và Ằngghen thường nói học thuyết của hai ông không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động.

Học thuyết của Mác đã được Lênin kế thừa, bổ sung và phát triển trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa. Cũng từ đó, chủ nghĩa Mác trở thành chủ nghĩa Mác- Lênin. Trong suốt thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI đầy biến động, chủ nghĩa Mác- Lênin đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình, là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Là đỉnh cao của trí tuệ loài người, chủ nghĩa Mác- Lênin trở thành hệ tư tưởng chỉ đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới chống chủ nghĩa đế quốc, giành hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá về những cống hiến vĩ đại của Mác đối với lịch sử và sức sống của chủ nghĩa Mác, Lênin khẳng định: “Học thuyết của Mác là học thuyết vạn năng, vì nó là học thuyết chính xác, nó hoàn bị và chặt chẽ; nó cung cấp cho người ta một thế giới quan hoàn chỉnh không thỏa hiệp với bất cứ một sự mê tín nào, một thế lực phản động nào, một hành vi nào bảo vệ sự áp bức của giai cấp tư sản”.

BÁO QUÂN KHU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *