Thứ bảy Ngày 16 Tháng 01 Năm 2021, 06:10:13

“Đoàn kết – Mẫu mực – Kỷ cương – Sáng tạo – Quyết thắng”

Ngày đăng: 04/01/2021

QK2 – Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2021, Quân khu đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết – Mẫu mực – Kỷ cương – Sáng tạo – Quyết thắng”. Báo Quân khu giới thiệu khái quát một số nội dung chỉ tiêu thi đua đã phát động và đang được các cấp triển khai thực hiện.

Tư tưởng chỉ đạo thi đua là: Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua quyết thắng.

Các cấp trong Quân  khu cần cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung cơ bản, chủ yếu là:

Một là, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; các chiến lược, đề án của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua Quyết thắng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Quân khu về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2021. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hai là, tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

– Tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức về đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nắm chắc nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy –  BTL Quân khu có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và các ban, ngành của từng địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng. Chủ động, tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ.

Ba là, đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện "Ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX.

– Đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong LLVT Quân khu: Toàn Quân khu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 53-CT/ĐU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu. Thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; nâng cao trách nhiệm nêu gương về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong công tác, tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân; nâng cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; nâng cao trách nhiệm nêu gương trong chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội…

– Đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”: Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18/01/2019 của QUTW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của QUTW về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi"; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; huấn luyện một số bài bắn mới, khí tài, công nghệ mới; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm; huấn luyện, diễn tập hiệp đồng giữa các lực lượng trong phòng thủ Quân khu và KVPT đáp ứng yêu cầu tác chiến trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình. Tổ chức diễn tập các cấp, bắn đạn thật, hội thi, hội thao chặt chẽ, an toàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” trong Quân đội.

– Đột phá “Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật”: Thi đua đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" nhân rộng trong toàn LLVT Quân  khu. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 6 giải pháp trong Chỉ thị số 103/CT-BQP của BQP; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT Quân khu. Nâng cao chất lượng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, chế độ công tác của người chỉ huy và cơ quan các cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, xây dựng động cơ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật. Phấn đấu từng cơ quan, đơn vị không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, vụ việc gây ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống LLVT Quân khu; tỷ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý dưới 0,25%.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành hậu cần, tài chính, kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; giữ vững và cải thiện, nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn Quân  khu. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, BQP và Đảng ủy, BTL Quân khu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan vào các cơ quan, đơn vị. 

Năm là, tổ chức chặt chẽ, hiệu quả hoạt động thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, LLVT Quân khu.

BÁO QUÂN KHU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *