Thứ năm Ngày 28 Tháng 05 Năm 2020, 11:52:49

Bài 3: Định hướng giải pháp cơ bản

Ngày đăng: 12/10/2019

QK2 – Nâng cao chất lượng thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên theo chỉ dẫn của Bác Hồ là trách nhiệm của mọi cấp ủy và của mọi đảng viên từ cơ sở đến Ban Chấp hành Trung ương. Do đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

Đảng ủy Quân khu 2 thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Một là, quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng, nhất là mục đích, yêu cầu và phương thức thảo luận trong Đại hội các cấp. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ dẫn của Người: “Để các chi bộ thảo luận tốt, thì cấp trên phải lãnh đạo, giúp đỡ, theo dõi, rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm. Có khi các chi bộ nêu những câu hỏi khó, nếu chưa chắc chắn thì nên hỏi Trung ương, không nên giải thích hoặc trả lời một cách miễn cưỡng” (1).

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị Số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ba là, gắn việc nâng cao chất lượng thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên với thực hiện tốt Kết luận số 55-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương, cơ quan, đơn vị, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong dịp chuẩn bị Đại hội Đảng, các đảng viên và chi bộ cần phải kết hợp chặt chẽ với công tác khác của mình” (2).

Bốn là, thường xuyên phát huy dân chủ, thực sự cởi mở và trân trọng tiếp thu các ý kiến thảo luận tâm huyết tại Đại hội để đảng viên “dốc lòng, dốc sức” tham mưu, hiến kế và hoạch định Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng: “Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt” (3).

Năm là, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, trên dưới đồng lòng, tích cực chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáu là, tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, nhất là cả trước, trong và cả sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị.

Bảy là, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đối với thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên tại Đại hội chi bộ, ngoài việc phải quán triệt và thực hiện đồng bộ sáu định hướng giải pháp trên, bởi vì như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” (4) còn phải thực hiện một số vấn đề cơ bản sau:

Cán bộ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trước khi tiến hành Đại hội: Phải tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên về thảo luận các văn kiện tại Đại hội chi bộ, để cán bộ, đảng viên trong chi bộ thấy được đây là quyền lợi và trách nhiệm chính trị của người đảng viên. Một mặt, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của cấp uỷ trên đối với nhiệm vụ thảo luận các văn kiện tại đại hội chi bộ; mặt khác, phải thường xuyên củng cố kiện toàn chi uỷ, chú trọng bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư chi bộ để chuẩn bị dự thảo các văn kiện ở cấp mình đầy đủ, xứng tầm với vị thế là “nền móng của Đảng”.

Trong tiến hành Đại hội: Kiên trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ gắn tăng cường kỷ luật trong thảo luận. Bởi đây là điều kiện tiên quyết đến chất lượng thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên tại Đại hội chi bộ, đó cũng là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta: “Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, hễ xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng sẽ trở thành một thứ câu lạc bộ mở đường cho chủ nghĩa cơ hội, bè phái, vô chính phủ đủ loại, cuối cùng đưa đến tan rã Đảng về mặt tổ chức, cũng tức là thủ tiêu bản thân Đảng” (5). Theo đó, trong Đại hội mọi đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận, tranh luận thẳng thắn, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình. Những vấn đề quan trọng, phức tạp phải được thảo luận kỹ, kết luận rõ ràng, biểu quyết theo đa số. Chủ tịch Đại hội phải thực hiện đúng qui trình điều khiển đại hội theo đúng chương trình, nội dung đã được xác định, phải chủ động điều hành phiên thảo luận đi đúng trọng tâm; phải biết lắng nghe, biết định hướng, khêu gợi vấn đề, phát hiện và giải toả những xu hướng tranh luận gay gắt có thể dẫn tới mất đoàn kết, biết kết luận vấn đề một cách chính xác; chống tình trạng kết luận chung chung, dung hoà các ý kiến…

Sau Đại hội: Cấp ủy nhiệm kỳ mới tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh các ý kiến thảo luận trực tiếp trong Đại hội, các ý kiến thảo luận bằng văn bản theo kết luận thảo luận và quyết nghị của đại hội báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức sau Đại hội.

Nâng cao chất lượng thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên theo chỉ dẫn của Bác Hồ chính là tình cảm, trách nhiệm của toàn Đảng ta trong thực hiện lời căn dặn của Bác: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo Đại hội thành công thật tốt đẹp” (6).

CAO XUÂN PHÚ- HÀ SƠN THÁI

(1) (2) (3) (6) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.544; tr.544; tr.544; tr.545

(4) Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, tr.278

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.130

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *