Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 11:05:57

Tạo sức lan tỏa trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 14/11/2023

QK2 – Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35), Đảng ủy Lữ đoàn 604 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Bộ đội Lữ đoàn 604 tìm hiểu thông tin trên báo chí trong giờ nghỉ.

Những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trong LLVT Quân khu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Lữ đoàn 604 còn chủ động tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 35; cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hiệu quả thực hiện Nghị quyết 35 góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Ngay sau khi Nghị quyết 35 được ban hành, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Thượng tá Hoàng Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Lữ đoàn 604 cho biết: Xác định việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nội dung quan trọng, trực tiếp góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội nói chung và đơn vị nói riêng, hằng năm Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo việc xây dựng, triển khai các nghị quyết năm, nghị quyết hằng tháng, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35 toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Để bảo đảm công tác định hướng chính trị đạt hiệu quả thực tế, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên; chú trọng giáo dục, quán triệt đến mọi quân nhân về vị trí, vai trò, sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35 bằng các hình thức, biện pháp đa dạng, linh hoạt, như: Thông qua sinh hoạt đảng, học tập chính trị, giao ban, hội ý, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát động và tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trao đổi, diễn đàn, tọa đàm; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng đấu tranh của lực lượng chuyên trách… Qua đó, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cao tính cảnh giác, nâng cao nhận thức, khả năng “tự miễn dịch”, của cán bộ, chiến sĩ…

Cụ thể hóa Nghị quyết 35, Lữ đoàn thành lập, kiện toàn lực lượng chuyên trách đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; tổ chức xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ, cụ thể; tiến hành hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò, chức năng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ nghĩa cá nhân; bảo vệ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới tại đơn vị. Trung tá Nguyễn Hồng Quân, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn chia sẻ: Mỗi tháng một lần, lực lượng chuyên trách của Lữ đoàn tổ chức giao ban, hội ý rút kinh nghiệm và định hướng các hoạt động đấu tranh; 6 tháng, 1 năm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện, định hướng, nội dung, biện pháp, phương hướng hoạt động. Lực lượng chuyên trách thường xuyên nắm chắc, dự báo chính xác tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thông tin tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, kịp thời định hướng, thống nhất nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Lực lượng chuyên trách phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quản lý chặt chẽ việc sử dụng máy tính và mạng Internet trong đơn vị; đồng thời hướng dẫn đội ngũ SQ, QNCN sử dụng máy tính, điện thoại cá nhân có truy cập Internet theo đúng quy định tránh để lộ, lọt thông tin, tài liệu; đồng thời tích cực viết tin bài, đăng tải, bình luận, chia sẻ tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, gương người tốt, việc tốt…; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, phản động trên mạng xã hội. 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng, chủ động giải quyết các vấn đề mới nảy sinh, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực”, tạo sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị. Từ đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Bài, ảnh: THÚY HẰNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.