Thứ tư Ngày 03 Tháng 03 Năm 2021, 03:05:54

Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn Tây Bắc

Ngày đăng: 11/02/2021

QK2 – Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược vừa cạnh tranh, vừa thỏa hiệp, can dự sâu hơn vào nội bộ nước khác; thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Trong nước, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm; đại dịch Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp. Trên địa bàn Quân khu tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về chính trị, ảnh  hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ QP-AN.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác bảo đảm huấn luyện tại Sư đoàn 316.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ QS-QP của LLVT Quân khu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ QS-QP trong xây dựng, hoạt động KVPT; từ đó tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách, pháp luật về QS-QP, các biện pháp xây dựng và nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, trọng tâm là các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ trọng điểm, đường tuần tra biên giới… hình thành thế trận liên hoàn, vững chắc trong thế trận phòng thủ Quân khu.

Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng trên địa bàn vững mạnh là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần là cơ sở, tiềm lực kinh tế là nền tảng, tiềm lực quân sự và an ninh giữ vai trò cốt lõi. Để góp phần xây dựng tiềm lực về chính trị tinh thần, cùng với việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cho địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở các cấp, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QS-QP; thực hiện tốt Luật Giáo dục QP-AN, đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN ở từng địa phương đi vào chiều sâu, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh luôn coi trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Các lực lượng thường trực, đơn vị địa phương, DQTV và DBĐV được chăm lo xây dựng và củng cố có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, trình độ khả năng SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD. Đặc biệt, năm qua, LLVT Quân khu đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, phòng chống cháy rừng và TKCN.

Các đơn vị trong LLVT Quân khu luôn bám sát địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân; phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; quan tâm giải quyết tốt chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; rà phá bom mìn, vật cản trên tuyến biên giới và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Cùng với đó, Quân khu và các địa phương đã thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng gắn với đối ngoại nhân dân, đảm bảo an toàn tuyến biên giới, nhất là trong hợp tác quốc tế bảo đảm QP-AN, phòng, chống dịch bệnh.

Có thể khẳng định, năm 2020, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo toàn diện công tác QS-QP, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Kết quả đó góp phần quan trọng xây dựng nền QPTD, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, xây dựng địa bàn Tây Bắc ổn định về chính trị, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế – xã hội.

*    *    *

*   *

Bước sang năm 2021, tình hình thế giới, khu vực, trong nước còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Kinh tế toàn cầu suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; các vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh phi truyền thống; tranh chấp chủ quyền trên biển Đông cùng hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những khó khăn, thách thức trên sẽ tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến nhiệm vụ QS-QP của LLVT Quân khu. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP, nâng cao khả năng SSCĐ trong LLVT Quân khu góp phần xây dựng nền QPTD trên địa bàn vững mạnh, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nghiên cứu, đánh giá sát những diễn biến mới của đối tượng tác chiến và tình hình trên địa bàn Quân khu. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả khi có tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Hai là: Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc, gắn với Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Coi trọng xây dựng cả về tiềm lực, thế trận và cơ chế vận hành; xây dựng củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững ổn định chính trị, xã hội địa bàn ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng.

Ba là: Thực hiện nghiêm quyết định về biểu tổ chức, biên chế thời bình. Đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện một số bài bắn mới, khí tài công nghệ mới; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ và tình huống tác chiến. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị 103/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phẩm chất và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT Quân khu. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động; duy trì nghiêm chế độ trực phòng, chống thiên tai, TKCN ở các cấp.

Bốn là: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 (khoá XII) của Đảng gắn với Chỉ thị số 53 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu về “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu”; Chỉ thị số 28 của Đảng uỷ Quân khu về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên LLVT Quân khu trong giai đoạn mới. Thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong LLVT Quân khu. Chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển tạo nguồn cán bộ; chăm lo thực hiện tốt chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội; coi trọng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.    

Năm là: Bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ, chú trọng nhiệm vụ SSCĐ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, huấn luyện, diễn tập. Nâng cao chất lượng, đồng bộ, duy trì tình trạng kỹ thuật VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. 

*    *    *

*    *

Trong niềm hân hoan chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tự hào với thành tích đạt được và để xứng đáng với bề dày truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu, cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần tăng cường đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn phía Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc.

Thiếu tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG, Tư lệnh Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *