Chủ nhật,16/12/2018 | 06:18:00 GMT+7
Hoàn tất
Đóng

Ý chí dân tộc – sức mạnh vô song

18/08/2016

Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh cao trào hành động cách mạng, tập trung mọi nỗ lực của toàn dân, toàn quân cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng […]