Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 03:11:17

Xây dựng lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng: 18/01/2020

QK2 – Trong những năm qua, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, tỉnh Yên Bái luôn xác định và đánh giá đúng vị trí, vai trò của lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là từ khi Luật DQTV được Quốc hội khóa XII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010, đã tạo cơ sở pháp lý để tỉnh quan tâm, chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dân quân huyện Văn Chấn huấn luyện sử dụng, bố trí chông mìn, cạm bẫy. Ảnh: THANH NĂM

 Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã tham mưu với Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 03/8/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”. Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song tỉnh Yên Bái đã quan tâm, bố trí nguồn ngân sách cho công tác quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ bảo đảm hoạt động hiệu quả; trong đó, tỉnh đã đầu tư trên 330 tỷ đồng thực hiện các Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2010-2015”, Đề án “Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020” và Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng Quân báo – Trinh sát, giai đoạn 2016 – 2020”, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV, trong đó, đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã gắn với củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quy hoạch, tạo nguồn và tổ chức đào tạo 6 khóa với 385 cán bộ quân sự cấp xã có trình độ trung cấp; cử 201 cán bộ đi đào tạo chính quy và liên thông ngành quân sự cơ sở trình độ cao đẳng, đại học tại các trường trong quân đội; 100% xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, sử dụng cán bộ sau đào tạo, bảo đảm dân chủ, công khai, bố trí đủ các chức danh theo quy định; hiện nay toàn tỉnh trên 90% cán bộ quân sự cơ sở có trình độ cao đẳng, đại học, nhiều đồng chí có năng lực lãnh đạo, đã phấn đấu phát triển trở thành lãnh đạo chủ chốt cấp xã và ban, ngành cấp huyện.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV theo đúng Luật quy định. Tập trung thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng DQTV theo hướng gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý giữa lực lượng DQTV nòng cốt và rộng rãi; phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, từng vùng, từng địa phương cơ sở; chú trọng các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; việc tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng DQTV được tiến hành chặt chẽ theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo, Ban CHQS cấp xã tham mưu và tổ chức thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”, với tỷ lệ DQTV đạt 1,91% so với dân số của tỉnh, chất lượng được nâng lên, nhất là chất lượng chính trị; xây dựng và duy trì hoạt động của 16 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; coi trọng phát triển đảng viên, tích cực tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV của tỉnh Yên Bái đạt 24,1%.

Hằng năm, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tổ chức biên chế DQTV, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở DQTV tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ cấp xã, kế hoạch bảo vệ cơ quan, tổ chức; thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ SSCĐ, phối hợp tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan, giữ gìn trật tự trị an ở cơ sở, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị diễn ra ở địa phương. Công tác huấn luyện DQTV được thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới về phương pháp, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, sát với đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng ngày càng được nâng lên, kết quả huấn luyện, luyện tập, diễn tập 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt. Hoạt động của lực lượng DQTV đi vào nền nếp, có chất lượng và hiệu quả cao. Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV với hơn 70.000 ngày công phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tích cực tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống, được cấp ủy, chính quyền và người dân tin tưởng đánh giá cao. Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, bảo đảm tốt, có nhiều đổi mới, tạo động lực, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ dân quân yên tâm khi được huy động.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, xây dựng LLVT, trong đó có lực lượng DQTV nói riêng phải bảo đảm tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, trọng tâm là:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về lực lượng DQTV, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 03/8/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, coi trọng việc phát triển đảng viên trong DQTV, đảm bảo để DQTV thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở; thực hiện duy trì nghiêm nền nếp chế độ đăng ký, quản lý lực lượng DQTV; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý giữa lực lượng nòng cốt và rộng rãi, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương, cơ sở; chú trọng xây dựng lực lượng DQTV ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức tuyển chọn, kết nạp công dân vào DQTV bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc và đúng Luật, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập và hoạt động của lực lượng DQTV; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác vận động quần chúng với huấn luyện quân sự, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì; tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV tại chỗ, cơ động và các binh chủng; tăng cường huấn luyện cho DQTV về nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó với thiên tai, xử lý các tình huống bảo vệ trật tự an ninh xã hội ở địa phương, cơ sở.

Bốn là, quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV; thực hiện nghiêm Luật DQTV, nhất là quy định về ngân sách, nhằm bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Đồng thời, chú trọng gắn công tác chính sách với công tác tổ chức, công tác tư tưởng; làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV có khó khăn, bảo đảm cho chiến sĩ DQTV yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi được huy động.

Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp đối với công tác DQTV; thường xuyên tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; đồng thời, đẩy mạnh công tác thi đua – khen thưởng gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV tỉnh Yên Bái vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

         Đại tá LÊ VĂN TRUNG

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *