Thứ ba Ngày 07 Tháng 07 Năm 2020, 06:30:58

Xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày đăng: 26/05/2020

QK2 – Cục Chính trị là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 năm liên tục được Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Đặc biệt, năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Cục Chính trị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đảng uỷ Cục Chính trị QK ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2020.

Để có được thành tích trên, những năm qua, Thường vụ Đảng uỷ Cục Chính trị Quân khu đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng cơ quan Cục Chính trị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Để hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã ban hành 19 nghị quyết, 11 quy chế, 5 kết luận, 48 kế hoạch, 60 chương trình hành động. Hệ thống các nghị quyết, quy chế, kế hoạch, kết luận được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ và đạt kết quả tốt.

Xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị TSVM, “Tiêu biểu” có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng thường xuyên quán triệt, cụ thể hoá sát đúng, kịp thời và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền thi đua, văn hoá, văn nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng, nhất là cấp uỷ các chi, đảng bộ thường xuyên được củng cố kiện toàn, bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng tốt, luôn gắn xây dựng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả. Đã tích cực đổi mới phương pháp công tác lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi, đảng bộ, phát huy tốt vai trò lãnh đạo cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, qua phân tích chất lượng tổ chức đảng hằng năm, 100% chi, đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và phát triển đảng được coi trọng, chất lượng toàn diện được nâng lên, qua phân tích chất lượng đảng viên hằng năm, 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng uỷ luôn coi trọng lãnh đạo đổi mới công tác cán bộ, quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết chuyên đề và quy chế lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng uỷ Quân khu; xây dựng nghị quyết và quy chế lãnh đạo công tác cán bộ trong Đảng bộ và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt. Công tác cán bộ được triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng được nâng cao, có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đánh giá chất lượng cán bộ hằng năm, 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để xây dựng Đảng bộ TSVM, “Tiêu biểu”, Đảng uỷ Cục Chính trị chỉ đạo các cấp uỷ Đảng và UBKT các cấp tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKTĐU Cục đã kiểm tra cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trên về phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nguyên tắc các quy chế, quy định của Đảng… Qua kiểm tra, giám sát 100% tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều chấp hành tốt nội dung được kiểm tra, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Đảng bộ Cục TSVM, “Tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đặc biệt xây dựng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân khu TSVM, “Tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực công tác tốt, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, bảo đảm cho LLVT Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS- QP hàng năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhiệm kỳ tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, để tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, làm cơ sở quan trọng, tạo sức bật, niềm tin, động lực mới tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị TSVM, “Tiêu biểu”, cơ quan Cục Chính trị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, lãnh đạo Cục Chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN SƠN HÀ, Bí thư Đảng uỷ Cục Chính trị, Phó CNCT Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *