Thứ hai Ngày 23 Tháng 05 Năm 2022, 12:21:27

Tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 xây dựng nếp sống văn hoá chính quy, mẫu mực

Ngày đăng: 19/01/2022

QK2 – Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là thế hệ trẻ, lực lượng đông đảo nhất trong LLVT Quân khu. Cán bộ, ĐVTN là người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó; vừa là khách thể, vừa là chủ thể thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, có vai trò rất quan trọng đối với hiệu quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Trong giai đoạn hiện nay, ĐVTN là nguồn nhân lực to lớn xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống thiên tai, địch họa và thực hiện mọi nhiệm vụ ở đơn vị.

Tuổi trẻ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) xung kích tham gia củng cố khuôn viên doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trình độ nhận thức của ĐVTN hiện nay cao hơn so với các thế hệ cha anh trước đây, họ được thừa hưởng những di sản quý báu của lịch sử và hiện tại nên có những điều kiện thuận lợi để vươn lên thực hiện mục tiêu, lý tưởng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của xã hội và quân đội. Đây là điều kiện thuận lợi để họ cống hiến, trưởng thành về mọi mặt và xây dựng các phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, ở một số bộ phận nhỏ ĐVTN còn có hiện tượng không đúng chuẩn mực; các hiện tượng đó là chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vô cảm vốn là mặt trái của đời sống. Bên cạnh đó, công nghệ thông tin thông qua Internet đang cuốn hút một bộ phận không nhỏ vào thế giới ảo. Sự xuống cấp trong suy nghĩ, trong hoạt động quản lý, điều hành huấn luyện đã ảnh hưởng không tốt đến chất lượng xây dựng đội ngũ ĐVTN. Nắm bắt được điều này, năm 2021 Cục Chính trị đã phối hợp tham mưu giúp Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu quán triệt, triển khai toàn diện Chỉ lệnh số 917/CL-TM ngày 4/12/2020 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về Công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 và Công văn số 1090/QH-KH ngày 29/4/2020 của Cục Quân huấn (BTTM) về việc hướng dẫn xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” theo 5 tiêu chí đã xác định. Quá trình triển khai thực hiện thực tế cho thấy, việc xây dựng nếp sống văn hóa chính quy, mẫu mực cho cán bộ ĐVTN trong môi trường các cơ quan, đơn vị là rất cần thiết đem lại được những giá trị chuẩn mực trong hành vi, ứng xử, sinh hoạt thường ngày điều này đã tác động trực tiếp đến mỗi quân nhân. Các tổ chức quần chúng trong Quân khu đã có nhiều biện pháp nhằm xây dựng nếp sống văn hoá chính quy, mẫu mực cho ĐVTN như, “Thanh niên Quân khu với văn hóa công sở”, “Tuổi trẻ LLVT Quân khu nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”, “Đôi bạn học tập”, “Mỗi ngày một điều luật, mỗi tuần một câu chuyện pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”… qua đó đã tạo ra được những giá trị tinh thần, tình yêu thương đồng chí, đồng đội, tinh thần đoàn kết, sự tôn trọng cấp trên, cấp dưới tạo nên sự gắn kết, bình đẳng giữa các quân nhân trong cùng một tập thể và phát huy được sức mạnh nội sinh, chuẩn mực trong phong cách ứng xử có văn hoá của các quân nhân tạo sự đoàn kết, thống nhất cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2021, tỷ lệ vi phạm kỷ luật của cán bộ ĐVTN trong Quân khu giảm 0,08% so với năm trước. Đó là tín hiệu tích cực, đáng mừng. Hiện nay, việc xây dựng cho cán bộ ĐVTN có nếp sống văn hoá chính quy, mẫu mực đang trở thành tiêu chí đánh giá của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân khu đối với các tổ chức quần chúng của từng cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, để giúp cho mỗi cán bộ, ĐVTN tự hoàn thiện bản thân, phát huy những năng lực hướng tới cái đẹp, cái chân, thiện, mỹ, hình thành những giá trị, chuẩn mực cụ thể trong từng lĩnh vực của đời sống và thực hiện tốt nếp sống văn hoá chính quy mẫu mực. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng cần thực hiện một số nội dung sau.

Một là: Các tổ chức đoàn trong LLVT Quân khu tiếp làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, ĐVTN nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội; tăng cường giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu. Triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, đột kích trong thanh niên Quân khu nhất là việc triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Trên cơ sở 5 tiêu chí mà Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành trong đó cần tập trung vào thực hiện tiêu chí 3 về “Xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt” để mỗi cán bộ, ĐVTN nắm chắc được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy từ cơ quan đến đơn vị, duy trì nghiêm túc các chế độ trong ngày, trong tuần, quản lý chặt chẽ quân số, VKTB; giảm vi phạm kỷ luật ở mức thấp nhất, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng đặc biệt là cán bộ trẻ. Đồng thời tổ chức học tập các chuyên đề lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, ĐVTN; các chuyên đề và 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên; tích cực tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Ba là: Cơ quan chính trị các cấp cần xây dựng kế hoạch nghiêm túc, cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu, biện pháp trong xây dựng nếp sống văn hoá chính quy, mẫu mực phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; chú trọng làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu; phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và trách nhiệm của từng cán bộ, ĐVTN, tăng cường kiểm tra bằng nhiều hình thức, phương pháp, kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất nhằm đánh giá đúng mức độ hoàn thành các chỉ tiêu ở từng giai đoạn.

Bốn là: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tốt các phong trào, mô hình “Thanh niên với nếp sống văn hoá chính quy, mẫu mực”, “Thanh niên Quân khu với văn hóa công sở”, “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”,“Tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 nói không với vi phạm pháp luật,  kỷ luật”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”, “Đôi bạn học tập mỗi ngày một điều luật”, “Mỗi tuần một câu chuyện pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”… Lấy hiệu quả của việc tổ chức gắn với đánh giá cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn các cấp.

Năm là: Tổ chức bình chọn và tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng các cấp từ cơ sở đến Quân khu và toàn quân nhằm nuôi dưỡng và tuyên truyền những tấm gương của cán bộ ĐVTN trong thực hiện nếp sống văn hoá chính quy mẫu mực ở các cơ quan, đơn vị. Đây là vấn đề quan trọng không những thúc đẩy phong trào của từng tổ chức quần chúng mà còn là động lực để mỗi cán bộ ĐVTN học tập noi theo. Một tấm gương sáng của người thật, việc thật có giá trị gấp trăm lần những lời hiệu triệu. “Lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, học tập lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng con người mới, có nếp sống văn hoá chính quy, mẫu mực mới”.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự nỗ lực của cán bộ, ĐVTN trong LLVT Quân khu 2 việc xây dựng nếp sống văn hoá, chính quy, mẫu mực đã đem lại hiệu quả tích cực góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng LLVT Quân khu VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng NGUYỄN SƠN HÀ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *