Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 04:33:39

Tự hào viết tiếp truyền thống Cục Chính trị trong thời kỳ mới

Ngày đăng: 03/07/2024

QK2 – Giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Cục Chính trị Quân khu thực hiện theo phương châm “Hướng về cơ sở”, tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết khâu yếu, mặt yếu. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT Quân khu, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị luôn coi trọng nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng TĐKT Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua thực tiễn, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của thi đua, xác định rõ chủ trương lãnh đạo, cụ thể hóa thành kế hoạch với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao.  

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT của Đoàn KT-QP 345.

Chỉ đạo phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội; kết hợp chặt chẽ với quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Thường vụ QUTW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của QUTW và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu; coi trọng hình thức sân khấu hóa, hội thi, tọa đàm, trao đổi; đẩy mạnh phổ biến, triển khai nhiều mô hình mới phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, Cục Chính trị đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp trong đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong LLVT và Nhân dân.  

Cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐKT Quân khu đã tham mưu, hướng dẫn phát động 5 phong trào thi đua quyết thắng; 25 đợt thi đua đặc biệt, đột kích, cao điểm; đồng thời tổ chức bình xét khen thưởng các loại hình đúng quy chế, đúng người, đúng việc, tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Nhằm không ngừng xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”, phong trào TĐQT đã hướng vào đẩy mạnh thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành. Quán triệt quan điểm “không có vùng cấm”, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đã tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ trực thuộc; phối hợp với UBKT các Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh. 

Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, kịp thời, nhất là những hoạt động lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đặc biệt là dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong LLVT Quân khu vững mạnh, trung thành tuyệt đối, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt” trong xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Cục Chính trị đã tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ trong LLVT Quân khu đúng nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy trình gắn với triển khai tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuyệt đại đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ.

Công tác dân vận, tuyên truyền đặt biệt được triển khai chặt chẽ, hiệu quả; nắm chắc cơ sở; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng xây dựng địa bàn an toàn; tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, xóa đói, giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; chủ động phòng, chống luận điệu xuyên tạc, tham gia giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh hoạt động chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, làm dịu bớt nỗi đau cho thân nhân ở lại.

Phong trào TĐQT đã được gắn kết với các phong trào, cuộc vận động của tổ chức quần chúng. Tổ chức và phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội trong và ngoài Quân đội triển khai nhiều hoạt động, nhiều chương trình đồng hành, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh hoạt động phối hợp thăm, tặng quà, giúp đỡ phát triển kinh tế, phòng chống bạo lực, xây dựng hạnh phúc gia đình; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

Cùng với đó, phong trào TĐQT luôn được duy trì, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện tốt các khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Từ phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước; giữ vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tích cực động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hy sinh vì lợi ích chung.

Từ kết quả phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, Cục Chính trị được tặng 2 Cờ thi đua Chính phủ,  2 Cờ thi đua Bộ Quốc phòng, 1 Cờ thi đua của Quân khu; 14 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 145 lượt tập thể cơ quan, đơn vị và 730 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Những kết quả đó đã trực tiếp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của LLVT Quân khu; xây dựng Đảng bộ Cục TSVM tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang “Trung thành – Nguyên tắc – Mẫu mực – Sáng tạo” của Cục Chính trị. Thành tích ấy củng cố niềm tin, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Cục đoàn kết, vượt lên mọi  khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Thiếu tướng NGUYỄN SƠN HÀ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó CNCT Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.