Thứ bảy Ngày 25 Tháng 05 Năm 2019, 12:31:26

Trách nhiệm nêu gương

Ngày đăng: 03/12/2018

QK2 – Ngày 25-10 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) đã ban hành Quy định số 08-QÐi/TW, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Ngay khi Quy định được ban hành, dư luận xã hội đã rất quan tâm, mong muốn hiệu quả nêu gương sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội.

Bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Sư đoàn 355.

Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cho nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, từ đó có những hành động thiết thực trong công tác và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng”.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng đánh giá, trong công tác nêu gương, “những kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt được yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống…, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”. “Trung ương nhấn mạnh, nếu gần 200 Uỷ viên Trung ương khoá XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan toả rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Bác Hồ đã dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, tại Quy định 08, Ban Chấp hành Trung ương quy định: “Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương”. Đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện tám nội dung “xây” với các tiêu chí tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phương pháp tác phong công tác của cán bộ đảng viên trong các mối quan hệ với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; với công việc và bản thân; đồng thời phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết “chống” trên tám  biểu hiện vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống của bản thân, với công việc và kiểm soát gia đình…

Có thể nói, những quy định về trách nhiệm nêu gương rất rõ ràng, cụ thể đối với mọi cán bộ, đảng viên, trong đó Trung ương nhấn mạnh vai trò gương mẫu đi đầu của các cán bộ giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đó là những cán bộ giữ vị trí chủ chốt.

Đội ngũ cán bộ các cấp phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ huy, điều hành mọi hoạt động của đơn vị.

Đối với Đảng bộ Quân khu, quá trình thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị, tổ chức đảng các cấp đã triển khai nhiều biện pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó nhấn mạnh vị trí, vai trò cán bộ chủ trì. Nhiều mô hình sáng tạo như: “Tự soi, tự sửa”, “Mình là đảng viên”; “Nêu gương” trong học tập, làm theo Bác được triển khai và đạt hiệu quả thiết thực cụ thể. Đặc biệt từ ngày 16 tháng 5 năm 2018, toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong Lực lượng vũ trang Quân khu”. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ thị triển khai thực hiện tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp. Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị 53 là: “Cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phải nghiêm túc tự quán triệt, nhận thức  rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trước cơ quan, đơn vị. Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, sát cơ sở, phương pháp, tác phong làm việc khoa học; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện ngay việc nêu gương trong mọi hoạt động để cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền học tập, làm theo”.

Có thể nói, Chỉ thị 53 của Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu đã và đang được các cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ đảng viên quán triệt, triển khai thực hiện là một chủ trương sáng tạo, thể hiện tinh thần cơ bản của Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Nhiều tổ chức đảng đã cụ thể hóa bằng những mô hình, biện pháp cụ thể, sáng tạo, sát với đặc điểm nhiệm vụ đơn vị. Đây là một trong những nội dung, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng bộ Quân khu thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *