Thứ hai Ngày 23 Tháng 05 Năm 2022, 12:41:33

Trách nhiệm của UBND các cấp trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày đăng: 08/12/2021

QK2 – Quy định cụ thể về trách nhiệm Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (TC,GCDNN) Điều 35, Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và Điều 6, Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng nêu rõ: UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện TC,GCDNN dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật.

Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp ở tỉnh Phú Thọ thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ.

Theo đó, UBND các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Luật NVQS trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; chỉ đạo công tác TC,GCDNN đúng quy định, đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng. Thành lập Hội đồng NVQS đủ số lượng, đúng thành phần, chỉ đạo Hội đồng NVQS theo phân cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giao nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương; vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và trách nhiệm của trưởng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, ấp, bản, làng, phum, sóc trong TC,GCDNN.

Trên cơ sở chỉ tiêu trên giao, UBND các cấp giao chỉ tiêu TC,GCDNN đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị gắn với địa bàn động viên; bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ.

Chú trọng thực hiện TC,GCDNN tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số và các đơn vị được Bộ Quốc phòng quy định tổ chức thâm nhập ba gặp, bốn biết. Phối hợp với đơn vị nhận quân bù đổi những công dân đã nhập ngũ vào đơn vị Quân đội nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có); tỷ lệ bù đổi không quá 2% chỉ tiêu của địa phương giao cho đơn vị; chịu trách nhiệm về chất lượng giao quân.

Chỉ đạo Hội đồng NVQS và các ban, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện tốt công tác TC,GCDNN; hằng năm, chủ trì tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai công tác TC,GCDNN và tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết công tác TC,GCDNN theo quy định.

Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm những sai phạm trong TC,GCDNN đúng quy định của pháp luật; thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, đảm bảo công khai, dân chủ và công bằng xã hội trong thực hiện NVQS

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *