Thứ năm Ngày 28 Tháng 05 Năm 2020, 12:35:04

Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ngày đăng: 30/11/2015

Chiều 28-11, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng họp tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp.

Tính đến ngày 6-11-2015, đã có 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng hợp các ý kiến của Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, của các tổ chức, cá nhân và ý kiến thảo luận ở Đại hội Đảng bộ góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Từ ngày 15-9 đến 31-10-2015, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý; đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài cũng đã nhiệt tình góp ý kiến và gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội.

 Bộ Chính trị giao: Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp ý kiến của Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; Đảng đoàn Quốc hội tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội; Ban Dân vận Trung ương tổng hợp ý kiến của MTTQ, các đoàn thể nhân dân; Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên báo chí và thư, kiến nghị gửi trực tiếp đến Trung ương với tổng số 1.547 trang.

Hầu hết các ý kiến đều rất tâm huyết, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với dân tộc; hoan nghênh việc Trung ương cho công bố sớm Dự thảo các Văn kiện để lấy ý kiến nhân dân. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy được tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương và chính sách lớn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Hầu hết các ý kiến thống nhất đánh giá: Dự thảo các Văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong thời gian tới khá cụ thể, phù hợp với tình hình đất nước; gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; có nhiều điểm mới; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng.

Một số ý kiến đề nghị phân tích sâu hơn kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, cần có phụ lục số liệu để chứng minh; khắc phục một số đánh giá, nhận định mâu thuẫn giữa thành tựu, ưu điểm với hạn chế, yếu kém; bổ sung sửa đổi một số từ ngữ.

Tiểu ban Văn kiện đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trân trọng và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao của đại hội đảng các cấp, của các đại biểu Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài; cho tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng ở tầm văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, để hoàn chỉnh Dự thảo các văn kiện; đồng thời những ý kiến về các vấn đề cụ thể có giá trị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII sẽ sử dụng để chỉ đạo trong họat động thực tiễn.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những góp ý tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ, nhất là của quần chúng nhân dân; ghi nhận nỗ lực, quyết tâm cao của cơ quan chức năng liên quan trong việc tổ chức triển khai lấy ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư cũng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII, đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Trên cơ sở phân tích sâu sắc thêm nhiều vấn đề thực tiễn vừa nảy sinh; những nội dung được đóng góp, cho ý kiến và thảo luận nhiều… Tổng Bí thư yêu cầu các bộ phận phải nghiêm túc tiếp thu, rà soát kỹ, sớm bổ sung hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Theo VIỆT CƯỜNG (QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *