Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 04:55:47

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng

Ngày đăng: 18/01/2020

QK2 – Trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lào Cai đã và đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong đó trọng tâm thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng (QS-QP), góp phần bảo vệ vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

 Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ QS-QP, tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, thời gian qua, cùng với đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế – xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác QS-QP. Nổi bật là, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trên và sự tham mưu, đề xuất của các ban, ngành, nòng cốt là Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QS-QP phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương. Trong đó, Tỉnh ủy coi trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác QS-QP; thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo KVPT, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh và Hội đồng cung cấp KVPT các cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt nghị định, thông tư, quy chế, chỉ lệnh của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu về phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Để phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai luôn coi trọng, củng cố ổn định tổ chức biên chế, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ cho các lực lượng, xác định đây là khâu đột phá để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng thường trực được tổ chức biên chế theo đúng quy định của Bộ Tổng tham mưu; trong quá trình tổ chức huấn luyện hàng năm đã bám sát và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đảm bảo sát yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chế độ nền nếp trực SSCĐ; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ, phương án chiến đấu; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai, TKCN. Kết quả, 100% các cuộc diễn tập kết quả khá, giỏi, an toàn tuyệt đối.

Hàng năm, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên và thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới”, tỉnh đã hoàn thành 100% chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng. Kết quả, đơn vị đạt loại giỏi. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch giáo dục chính trị theo hướng thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện cụ thể. Trong đó, trọng tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87, 855 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Quy định số 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu; không có suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, kết hợp giáo dục chính trị với phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, nêu gương điển hình tiên tiến; giáo dục thường xuyên với giáo dục chuyên đề và định hướng tư tưởng. Thông qua đó, góp phần giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, lực lượng DBĐV của tỉnh được đăng ký, quản lý chặt chẽ, tổ chức biên chế đảm bảo cho các đầu mối đơn vị DBĐV đạt 91,05%; hàng năm tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB, quân số đạt 97,89% kế hoạch. Đối với lực lượng DQTV tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, quân số tham gia huấn luyện đạt 97,3%. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho các đối tượng tại Trường quân sự Quân khu đạt kết quả tốt. Gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ ở cơ sở; hoàn thành chỉ tiêu công dân nhập ngũ, bảo đảm chặt chẽ, đúng luật, an toàn tuyệt đối. Giải quyết tốt chế độ xuất ngũ cho hạ sĩ quan, chiến sĩ và tiếp nhận công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy trình.

Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu, tổ chức tốt việc rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ công trình quốc phòng, đất quốc phòng, hang động thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Duy trì nghiêm lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ cho nhiệm vụ SSCĐ theo Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu, bảo đảm kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của tỉnh. Tích cực khai thác nguồn lương thực, thực phẩm tại địa phương bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ tiêu chuẩn góp phần nâng cao đời sống vật chất cho bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,8%. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ hưởng lương, phối hợp có hiệu quả với y tế địa phương khám tuyển thanh niên nhập ngũ và khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Công tác xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Tỉnh đã quan tâm đầu tư ngân sách địa phương để xây dựng các công trình, sửa chữa, bảo trì nhà ở doanh trại cho các đơn vị. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, tiêu chuẩn điện nước cho các nhiệm vụ. Công tác xăng dầu, vận tải được duy trì, bảo quản chặt chẽ, tiết kiệm đáp ứng nhu cầu thường xuyên và đột xuất của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ và nhiệm vụ thường xuyên theo Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu. Theo dõi, đăng ký quản lý chặt chẽ lực lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật và phương tiện DBĐV hiện có, bảo đảm chính xác chất lượng theo quy định, sẵn sàng động viên khi có nhu cầu. Điều chỉnh, bổ sung văn kiện bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động – an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…

Công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng được triển khai thực hiện đúng quan điểm, chính sách, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Quan hệ hữu nghị giữa các địa phương, LLVT của tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc hòa bình, ổn định tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội. Bộ CHQS tỉnh duy trì tốt các hoạt động kết nghĩa với tỉnh Bò Kẹo của Lào, tổ chức Đoàn thăm và làm việc với Bạn, đưa mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định, bền vững và tin cậy lẫn nhau.  

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác QS-QP địa phương của tỉnh Lào Cai thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào, thông qua đó, góp phần quan trọng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng – an ninh ở các cấp, các ngành; khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được quan tâm, đầu tư xây dựng. Khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

     ĐẶNG XUÂN PHONG
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *