Thứ tư Ngày 01 Tháng 02 Năm 2023, 05:53:42

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở Sư đoàn 316

Ngày đăng: 26/10/2022

QK2 – Nghị quyết Trung ương 8 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đã đánh giá một cách đúng đắn, khách quan tình hình thế giới, khu vực, đất nước; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, trong đó nêu rõ quan điểm nhất quán, khoa học về xác định đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết này, Sư đoàn 316 đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng, phát triển văn hóa quân sự và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền được đánh giá cao.

Cán bộ trẻ Sư đoàn 316 trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện chiến thuật.

Tìm hiểu kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng tôi được biết, Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, nhất là Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị (Khóa X), cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị.

Sư đoàn đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), với “tự soi, tự sửa” và mô hình “3 có, 3 không”; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 53-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu”; Đảng ủy Sư đoàn ban hành Chỉ thị số 62-CT/ĐU về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sư đoàn”, phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đạt hiệu quả tích cực. Trong 10 năm, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, Sư đoàn đã xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nghiêm túc, chất lượng, gắn sinh hoạt ra nghị quyết với kiểm điểm tự phê bình và phê bình, quy rõ trách nhiệm của cá nhân với khuyết điểm của cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì và kiện toàn cấp ủy; nội bộ đoàn kết thống nhất cao, dân chủ được mở rộng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên và phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Tính riêng giai đoạn 2015 – 2020, có 99,6% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 94,4% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 99,2% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 94,6% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tăng 1,8% so với nhiệm kỳ trước); kết nạp 1.039 đảng viên mới (tăng 3,5% so với nhiệm kỳ trước); cấp ủy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện chủ trương gắn phát triển đảng với tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, kết nạp 368 đảng viên mới là con em đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa bản “trắng” đảng viên, bản “trắng” chi bộ, một số đảng viên là HSQ-BS sau khi xuất ngũ được bố trí vào hệ thống chính trị của địa phương đã khẳng định được vị trí, vai trò trên cương vị, chức trách đảm nhiệm.

Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 769, Nghị quyết số 109-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 148-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, trên cơ sở đó, Đảng ủy Sư đoàn ra Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý trong nhiệm kỳ đúng quy định; hằng năm rà soát, bổ sung quy hoạch sát với tình hình thực tế của Sư đoàn. Kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm có 99% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, trong đó có 97% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch. Ủy ban kiểm tra các cấp đã phát huy tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Xem xét giải quyết các đơn thư tố cáo, xử lý kỷ luật đúng thẩm quyền, công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời.

Sư đoàn đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên rà soát, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn cài cắm, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn đóng quân, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi hoạt động của Sư đoàn; làm tốt công tác phòng gian giữ bí mật, không để lộ, lọt bí mật quân sự; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Các nội dung xây dựng môi trường văn hóa quân sự ở đơn vị được cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai toàn diện, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; trong đó trọng tâm vào xây dựng mối quan hệ đoàn kết cán – binh, đoàn kết quân nhân và xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “sáng – xanh – sạch – đẹp”, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, công tác, vui chơi, giải trí cho cán bộ, chiến sĩ, làm cho mọi quân nhân thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.