Thứ bảy Ngày 25 Tháng 05 Năm 2019, 12:00:51

Thi đua hướng về cơ sở, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày đăng: 19/11/2018

QK2 – Những năm gần đây, tình hình thế giới, khu vực liên tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Chiến lược "Diễn biến hoà bình" cùng mưu đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào nội bộ ta của các thế lực thù địch, phản động ngày càng quyết liệt, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của Quân khu, trong đó có Cục Chính trị được quan tâm phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; đổi mới nền nếp, tác phong công tác ở cơ quan, đơn vị, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng chính trị của LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chứng nhận đại diện cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua chào mừng Đại hội TĐQT Cục Chính trị.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đảng uỷ, Chỉ huy Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã quán triệt sâu sắc, triển khai đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp, làm cho các cấp uỷ, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác TĐKT, nâng cao nhận thức, quyết tâm thành hành động thực tiễn. Các nội dung, chỉ tiêu phong trào TĐQT Cục Chính trị Quân khu luôn hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên; nắm vững nguyên tắc, bám sát cơ sở; chủ động tích cực đổi mới phương pháp tác phong công tác theo hướng “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu trúng, đúng, hiệu quả”, giảm thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh.

Bám sát nhiệm vụ, các phòng, ban chức năng chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quán triệt học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong LLVT Quân khu; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các thiết chế như Đoàn Văn công, Báo Quân khu, Bảo tàng Quân khu, Nhà Văn hóa các cấp tham gia đổi mới tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đặc biệt, Cục Chính trị đã chủ động tham mưu đề xuất giúp Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn củng cố kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; trong đó tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân khu ra Chỉ thị “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu”, góp phần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD. Chỉ thị đã và đang được các cấp ủy trong Đảng bộ Quân khu triển khai thiết thực, sát với đặc điểm nhiệm vụ đơn vị. Thực hiện công tác cán bộ theo đúng quan điểm của Đảng, tích cực giải quyết số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, làm tốt công tác phòng gian, bảo mật, rà soát chất lượng chính trị nội bộ, bảo đảm 100% các cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của LLVT Quân khu và địa phương. Tham gia phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; phòng chống di cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị biên giới và nội địa. Phối hợp thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Mặt khác, phong trào TĐQT đã góp phần tích cực xây dựng cơ quan Cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước; giữ vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi kinh nghiệm thi đua với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316.

Có thể khẳng định, phong trào TĐQT của Cục Chính trị đã trực tiếp nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất giúp Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu; góp phần củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào cũng nỗ lực và sẵn sàng xả thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Trong giai đoạn 2013-2018, Cục Chính trị đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 3 Cờ thi đua Bộ Quốc phòng; Cờ thi đua của Quân khu, 6 Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Năm 2016 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 145 lượt tập thể, 730 lượt cá nhân được khen thưởng… Kết quả ấy đóng góp xứng đáng vào thành tích của LLVT Quân khu.

Phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành – Nguyên tắc – Mẫu mực – Sáng tạo” và những kinh nghiệm trong công tác những năm qua, thời gian tới phong trào TĐQT của Cục Chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác TĐKT gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 53 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu”; triển khai, cụ thể hóa quy định về nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp góp phần đẩy mạnh phong trào TĐQT lên tầm cao mới, thật sự thiết thực, hiệu quả, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; không ngừng nâng cao năng lực tham mưu đề xuất và hướng dẫn chỉ đạo; chú trọng hướng về cơ sở, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; phát huy sức mạnh tổng hợp và vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, của mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Cục Chính trị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững đơn vị lá cờ đầu trong phong trào TĐQT của LLVT Quân khu.

      Đại tá Nguyễn Thắng Xuân
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *