Thứ năm Ngày 02 Tháng 07 Năm 2020, 07:16:37

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Ngày đăng: 26/06/2020

QK2 – Là địa bàn chiến lược phía Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc, có 1.454,375km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Lào, Quân khu 2 có vị trí quan trọng cả về kinh tế – xã hội (KT-XH), quốc phòng – an ninh (QP-AN) và đối ngoại trong thế trận phòng thủ chung của cả nước. Nhận thức rõ vai trò đó, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP); trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cụ thể hóa bằng các chủ trương, giải pháp, sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn thế trận an ninh nhân dân (ANND), thế trận Biên phòng toàn dân (BPTD) vững chắc trên từng địa bàn, từng hướng phòng thủ.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu tặng quà động viên lực lượng tham gia thực binh trong diễn tập KVPT tỉnh Phú Thọ năm 2019.

Nổi bật là, thường xuyên làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình an ninh – chính trị, nhất là trên các tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm không để bị động, bất ngờ; kịp thời bổ sung các quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân ngày càng có chiều sâu và hiệu quả, kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó thắng lợi với các tình huống. Hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở và các địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tiềm lực chính trị, tinh thần được nâng cao, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; kết hợp có hiệu quả giữa quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương. Tiềm lực quân sự được quan tâm đầu tư về mọi mặt, khu vực phòng thủ (KVPT) các cấp được triển khai xây dựng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu ngày càng vững chắc. Các khu kinh tế – quốc phòng (KT-QP) trên địa bàn Quân khu đã phát huy hiệu quả cả về KT-XH và QP-AN, góp phần làm nên diện mạo mới ở từng địa phương.

Tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, tạo thế trận quân sự liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu và chuyển hóa linh hoạt… Đối với lực lượng bộ đội chủ lực được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ngày càng cao; trong đó ưu tiên xây dựng các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, địa bàn chiến lược trọng yếu. Xây dựng bộ đội địa phương, nhất là cơ quan quân sự các cấp vững mạnh về mọi mặt, không ngừng nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm nòng cốt trong xây dựng KVPT. Xây dựng lực lượng dự bị động viên có chất lượng toàn diện ngày càng cao, sẵn sàng động viên thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị ngay từ cơ sở.

Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, giáo dục QP-AN trong các nhà trường và toàn dân được triển khai tích cực theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn; ngoài đối tượng là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và học sinh, sinh viên, Quân khu và các địa phương còn chú trọng đối tượng chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và trong các dòng họ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả đạt được đã và đang tạo tiềm lực, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, thế trận BPTD ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hoà bình, tạo thuận lợi để phát triển KT-XH trên địa bàn nhanh và bền vững.

Thời gian tới, trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định, khó lường, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển KT-XH, việc củng cố QP-AN, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện nước ta hội nhập ngày càng sâu vào môi trường khu vực và thế giới, đang đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi ngày càng cao hơn. Trong nước và trên địa bàn Quân khu các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng các vấn đề về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”… để đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân dân tộc, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN.

Tình hình đó, đặt ra cho LLVT Quân khu phải tăng cường công tác phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, tập trung làm tốt công tác phối hợp trong dự báo, nắm và đánh giá tình hình địa bàn; đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ QS,QP, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ cao; xây dựng KVPT các cấp vững chắc, có chiều sâu, làm cơ sở nền tảng cho hoạt động phòng thủ Quân khu. Để đạt được yêu cầu đó, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, biện pháp phù hợp để xây dựng tiềm lực và thế trận của KVPT một cách toàn diện cả về chính trị – tinh thần, kinh tế, khoa học – công nghệ, văn hoá, xã hội, QP-AN và đối ngoại.

 Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng LLVT ở cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, làm nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trước hết, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, nhất là lực lượng dân quân cơ động thường trực làm nòng cốt; xây dựng lực lượng dân quân tại chỗ ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới và tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với quy mô, hình thức tổ chức phù hợp; đồng thời chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN. Trên cơ sở các chủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH đã được xác định của từng địa phương, chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ; tích cực triển khai xây dựng các thành phần thế trận; đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống các công trình phòng thủ dân sự; thực hiện các dự án xây dựng đường tuần tra biên giới; dự án kè sông suối, chống sạt lở đất trên tuyến biên giới phía Bắc; dự án xây dựng cụm dân cư tập trung khu vực biên giới, cụm công nghiệp lưỡng dụng; điều chỉnh lại thế bố trí dân cư gắn với quy hoạch phát triển kinh tế địa phương và phương án tác chiến phòng thủ các cấp; bảo đảm mỗi bước phát triển KT-XH là một bước củng cố, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, thế trận BPTD, hình thành “vành đai”, “phên dậu” vững chắc trên vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung xây dựng các khu KT-QP vững mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu. Trên cơ sở các chương trình, dự án đã được phê duyệt, chú trọng triển khai các mô hình sản xuất phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, góp phần giúp dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân, kết hợp với củng cố thế trận QP-AN trên các địa bàn chiến lược ngày càng vững chắc.

Cùng với các giải pháp trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các tỉnh biên giới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG, Tư lệnh Quân khu 
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *