Chủ nhật Ngày 28 Tháng 11 Năm 2021, 10:01:01

Sơn La xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng: 18/10/2021

QK2 – Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng "thế trận lòng dân", tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) và nền an ninh nhân dân (ANND), những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh (QP-AN), bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới trên hướng Tây Bắc của Tổ quốc.
Thường xuyên chỉ đạo các lực lượng khảo sát, nắm chắc tình hình, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác dân vận, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần tạo “thế trận lòng dân” vững chắc. Chú trọng tăng cường bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập, nâng cao khả năng SSCĐ bảo vệ địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kịp thời ứng phó, giải quyết các tình huống xảy ra. Phát huy vai trò nòng cốt của LLVT địa phương, đặc biệt là Bộ CHQS tỉnh và công an, biên phòng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện các mô hình, chương trình: “Hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp với công tác dân vận”; “Nâng bước em đến trường”; “Con nuôi Đồn Biên phòng”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…, hỗ trợ cơ sở vật chất, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, canh tác, khám chữa bệnh, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (thứ tư từ phải sang) tặng quà động viên các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.

Đặc biệt thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng quân đội, công an, biên phòng của tỉnh đã vào cuộc tích cực, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Các lực lượng đã chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ của dịch có hiệu quả; triển khai tập huấn quân y các lực lượng, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở vật chất, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ"; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt phương châm "chủ động tiến công, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe của nhân dân"; đồng thời làm tốt nhiệm vụ "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất" trong thời bình. 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sơn La giúp nhân dân trên địa bàn huyện Phù Yên chăm sóc lúa mùa, tạo điều kiện để bà con yên tâm thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Những thành tựu và kết quả đạt được trong những năm qua tạo nền tảng vững chắc, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về “Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền QPTD và nền ANND”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 21/01/2021 về bảo đảm QP-AN tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu "Bảo đảm QP-AN, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của tỉnh", trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; xây dựng nền QPTD vững mạnh, kết hợp chặt chẽ với thế trận QPTD, thế trận ANND và biên phòng toàn dân; xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết của Chính phủ về "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"…, nâng cao nhận thức và khả năng thực hiện nhiệm vụ QP-AN cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng vững chắc tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm nhu cầu QP-AN. Chú trọng xây dựng các công trình QP-AN; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch, biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng thủ dân sự trong phạm vi toàn tỉnh.
Hai là, bảo đảm QP-AN gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, gắn với xây dựng “thế trận lòng dân”. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; huy động tiềm lực kinh tế, khoa học, công nghệ của Nhà nước và nhân dân phục vụ quốc phòng; kết hợp QP-AN với KT-XH và KT-XH với QP-AN; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình dự án dành cho đồng bào dân tộc các địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, trọng điểm về QP-AN để giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc do quá trình hội nhập tạo ra, như: Khắc phục thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư; quan tâm chăm lo đến đời sống cho các đối tượng dễ bị tổn thương; chú trọng, nâng cao hiệu quả thực chất của chương trình xóa đói, giảm nghèo, gắn với củng cố, xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc… Chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai lập quy hoạch, kế hoạch phát KT-XH gắn với củng cố QP-AN; phối hợp xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phát KT-XH khu vực biên giới Việt Nam – Lào; chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Làm tốt công tác quy hoạch tổng thể về phát triển KT-XH gắn với QP-AN của tỉnh giai đoạn 2021-2030; gắn thực hiện nhiệm vụ QP-AN với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; đẩy mạnh việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu QP-AN (tiêu chí số 19) trong tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Ba là, thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; tham gia, phối hợp chặt chẽ và tập trung giải quyết hài hòa những tranh chấp, mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Phát triển sản xuất, tạo việc làm, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống để nhân dân ổn định cuộc sống, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung phát triển các vùng kinh tế, trong đó chú trọng phát huy lợi thế của vùng kinh tế dọc quốc lộ 6 và vùng kinh tế dọc sông Đà, tập trung khai thác tiềm năng của vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; đẩy mạnh phát triển nông, lâm, thủy sản, phát triển dịch vụ vận tải đường sông, công nghiệp điện và du lịch. 
Bốn là, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp theo hướng gần dân, chăm lo cho dân, tạo sức mạnh và uy tín để củng cố niềm tin trong nhân dân; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ được âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta.
Năm là, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “thế trận lòng dân”; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm cho “ý Đảng, lòng dân”, “thế trận lòng dân” thấm sâu vào mỗi người dân, trở thành tư tưởng chủ đạo trong xây dựng “thế trận lòng dân” thời kỳ mới. 
Sáu là, phát huy vai trò của lực lượng quân đội, biên phòng và công an trong tăng cường bảo đảm quốc phòng – quân sự địa phương gắn với các mục tiêu phát triển KT-XH, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ KVPT, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ANCT, TTAT XH; nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh và những vấn đề mới; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; gắn bó mật thiết với nhân dân, chia sẻ, giúp đỡ nhân dân, tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ"… 
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng với cả nước chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vững bước đi lên CNXH.

NGUYỄN HỮU ĐÔNG
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *