Chủ nhật Ngày 18 Tháng 08 Năm 2019, 01:34:50

Quy định mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm trong hệ thống chính trị

Ngày đăng: 16/04/2018

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 132-QÐ/TW ngày 8/3/2018 (QĐ132) về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại (KĐ,ĐG,XL) chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 6
khóa XII.

QĐ132 gồm 20 điều, quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản để tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình (TPB và PB); đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị (TC,CQ,ĐV), tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân trong hệ thống chính trị (HTCT) từ Trung ương đến cơ sở.

Theo quy định này, về nguyên tắc, KĐ,ĐG,XL phải đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, TPB,PB; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả HTCT từ Trung ương đến cơ sở. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm. Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, TC,CQ,ĐV.

Việc KĐ,ĐG,XL căn cứ vào vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân. Ðối tượng kiểm điểm là các tập thể lãnh đạo, quản lý; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đảng viên trong toàn Ðảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt).

Ðối với việc TPB và PB hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc kiểm điểm TPB và PB tập thể, cá nhân hằng năm ở địa phương, TC,CQ,ĐV. Cấp có thẩm quyền có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm điểm hằng năm đối với các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý. Cấp trên trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý (khi cần thiết).

Về tiêu chí đánh giá, đối với các tổ chức, tập thể, có các tiêu chí về xây dựng tổ chức, tập thể; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm; kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Ðối với cá nhân, có các tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, tiến hành xếp loại chất lượng theo bốn mức gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

QĐ132 nêu rõ: Các TC,CQ,ĐV sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu có đơn vị trực thuộc xảy ra các vụ, việc tham ô, tham nhũng và các vi phạm khác bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả). Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng); Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật hoặc có trên 20% số đơn vị trực thuộc bị kỷ luật trong năm cũng bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, tập thể lãnh đạo, quản lý bị xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ khi bị cấp có thẩm quyền đánh giá mất đoàn kết nội bộ; có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; địa phương, TC,CQ,ĐV do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng); bị xử lý kỷ luật hoặc có thành viên bị kỷ luật trong năm.

Đối với cá nhân khi bị cấp có thẩm quyền đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, không hoàn thành 100% chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm; bị xử lý kỷ luật trong năm sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo QĐ132, cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi địa phương, TC,CQ,ĐV, bộ phận, lĩnh vực mà mình trực tiếp phụ trách xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”; “hoặc cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp của mình liên quan tới tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Ðối với việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các địa phương, TC,CQ,ĐV chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm ở đơn vị. Cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý không quá một cấp và chịu trách nhiệm về nội dung đánh giá, kết quả xếp loại. Việc KĐ,ĐG,XL chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của TC,CQ,ĐV.

QĐ132 được phổ biến trong toàn HTCT; có hiệu lực từ ngày 8/3/2018 và thay thế các quy định trước đây về KĐ,ĐG,XL hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong HTCT

 NGÔ VĂN

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *