Thứ tư Ngày 03 Tháng 03 Năm 2021, 02:51:03

Phát triển kinh tế gắn với QP-AN vùng “phên dậu” của Tổ quốc

Ngày đăng: 13/02/2021

QK2 – Là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở vùng Tây Bắc Tổ quốc, Lào Cai có gần 200 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tỉnh gồm 9 huyện, thành phố, thị xã với 152 xã, phường, thị trấn; dân số trên 730 nghìn người, gồm 25 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm hơn 66%. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng – an ninh (QP-AN), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lào Cai tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, củng cố QP-AN năm 2020, bên cạnh các yếu tố thuận lợi, khó khăn được dự báo từ trước như đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Thực tế cho thấy, Lào Cai có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao do cửa khẩu quốc tế tại trung tâm tỉnh lỵ và là trọng điểm du lịch với rất nhiều du khách quốc tế và khách nội địa… Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng, nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, kinh doanh, đặc biệt là hoạt động xuất, nhập khẩu, du lịch, dịch vụ; gây khó khăn và tác động trực tiếp toàn diện đến mọi mặt công tác quân sự, quốc phòng…

Từ những thách thức, “rào cản” trên, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lào Cai xác định chủ trương gắn phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QP-AN là nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên, tạo tiền đề quan trọng cho địa phương phát triển ổn định, bền vững; trong đó, lấy phát triển kinh tế là trung tâm, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân là yếu tố quan trọng để tăng cường QP-AN, tạo môi trường thuận lợi đảm bảo cho tỉnh phát triển một cách toàn diện.

Quán triệt và thực hiện chủ trương đó, tỉnh Lào Cai đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị với các nội dung, giải pháp đồng bộ, cụ thể trong từng nội dung quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển KT-XH, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng về kinh tế là một bước tăng cường, củng cố tiềm lực QP-AN. Các địa phương triệt để khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH nhanh, bền vững, hội nhập, kết hợp chặt chẽ với QP-AN. Trọng tâm là: Xây dựng chiến lược cụ thể kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN; tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, trong đó quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân ở những địa bàn trọng yếu về QP-AN, địa bàn biên giới; làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân đẩy nhanh Chương trình xây dựng nông thôn mới, ổn định dân cư tại xã biên giới, hình thành vành đai dân cư góp phần tạo sự ổn định về an ninh chính trị; đồng thời coi trọng tính “lưỡng dụng” của các công trình, dự án khi đầu tư xây dựng trong mối liên hệ tổng thể giữa KT-XH với QP-AN cả trước mắt cũng như lâu dài.

Chính vì vậy, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát cơ sở để kịp thời giải quyết các vướng mắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân đã chủ động, sáng tạo vượt qua thách thức, triển khai tổ chức thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu kế hoạch đã xác định trong phát triển KT-XH, QP-AN. 

Thực tế cho thấy, phát triển KT-XH nhanh, bền vững góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từ đó củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường ổn định xã hội và tiềm lực QP-AN. Tăng cường tiềm lực, bảo đảm QP-AN để tạo môi trường, tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Xuất phát từ mối quan hệ biện chứng đó, bên cạnh tập trung các nguồn lực cho phát triển KT-XH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được xây dựng ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các LLVT địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với vai trò nòng cốt, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục triển khai, hoàn thành các mục tiêu của Đề án số 12-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020” và xây dựng Đề án về “Nâng cao tiềm lực quân sự tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025”; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2030”; Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”. Phát huy lợi thế, khai thác mọi tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, kết hợp tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh. Kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ các cấp.

Tham mưu củng cố xây dựng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong khu vực phòng thủ tỉnh trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch nghiêm túc, chặt chẽ, kết quả khá; giải quyết xuất ngũ và tiếp nhận quân nhân tại ngũ trở về địa phương đúng quy định; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đúng quy định, đúng luật; xây dựng, củng cố và tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng tốt. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt công tác dân vận và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.

Chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, ngoại biên và nội địa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên trao đổi tình hình, nhiệm vụ và thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện. Phối hợp thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, mở rộng ngoại giao nhân dân, giữ vững mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, ổn định trên tuyến biên giới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QP-AN luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành tỉnh Lào Cai quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Với những kết quả đạt được vững chắc đã và đang tạo tiền đề quan trọng phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm 2020, tăng trưởng kinh tế tỉnh Lào Cai đạt 6,55%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, đứng thứ 2/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc và thứ 9 trên cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 77,87 triệu đồng, bằng 101,1% so với cùng kỳ, tăng 11,1% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 9.089 tỷ đồng, bằng 123,2% dự toán Trung ương. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; giảm nghèo đạt kết quả tốt, giảm bình quân giai đoạn 2016-2020 là 5,22%/năm, hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 8,2%, có 57/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có bước đổi mới, chính trị ổn định, trật tự kỷ cương xã hội được bảo đảm; đời sống của nhân dân được cải thiện.

TRỊNH XUÂN TRƯỜNG, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *