Chủ nhật Ngày 29 Tháng 01 Năm 2023, 12:15:45

Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội và Công an trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng: 02/10/2022

Kỳ 3: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

QK2 – Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, mỗi mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong Quân đội và Công an cần tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cơ bản, lâu dài, thường xuyên, liên tục. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, nguyên tắc bất biến của Đảng và mong ước, nguyện vọng không gì lay chuyển của Nhân dân Việt Nam.

Lực lượng Quân đội và Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) phối hợp thực hiện nhiệm vụ CHCN trong diễn tập 2022.

Để tạo dựng sự đồng thuận quyết tâm chính trị cao thì phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cần phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội và Công an trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ tính đúng đắn, khoa học, giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, cùng những thành quả mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Thông qua đó sẽ hạn chế và chống lại sự tấn công của các thế lực thù địch từ bên ngoài; ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, góp phần củng cố sự đoàn kết, vững mạnh của Đảng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu, để giữ vững và kiên định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam thì chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Trong đó công tác tuyên truyền, bảo vệ phải tập trung vào phát triển lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH…; còn đấu tranh là kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, chế độ, đất nước và Nhân dân, gắn với phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những biểu hiện tiêu cực khác. Sự gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh không chỉ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn giúp Đảng ta tìm ra những “sâu mọt” từ sớm, từ gốc, để giữ gìn bộ máy lãnh đạo của Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Do vậy, các cơ quan, ban, ngành chức năng và mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở các cấp trong Quân đội và Công an cần phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về việc xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực dự báo, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lệch lạc, các hoạt động phá hoại, kích động, gây rối của các thế lực thù địch, bảo đảm sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Quy định số 37 ngày 25/10/2021 “Về những điều đảng viên không được làm” để phòng, chống sự suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời nhận diện và cảnh giác trước những quan điểm nhân danh yêu nước, dân chủ, phản biện để cổ xúy cho vấn đề xã hội dân sự, đòi đa nguyên, đa đảng, ra báo tư nhân… của các thế lực thù địch.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cho rằng, quá trình tuyên truyền, bảo vệ phải không ngừng đổi mới, nhưng phải thận trọng, tránh nóng vội, chủ quan, chệch hướng; đồng thời, đấu tranh cũng phải linh hoạt, bản lĩnh trong sáng để tránh sa vào bẫy kích động, chia rẽ của kẻ thù, tạo kẽ hở cho các phần tử phản động, bọn cơ hội “mượn hơi” gây rối, chống phá. Sự gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh không chỉ thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn, trở ngại; ý chí kiên định theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, mà còn đảm bảo được quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước… Bởi vậy, kiên định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam phải luôn gắn liền với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng lấy cái tích cực, cái tốt đẹp và sự nêu gương để dẹp bỏ cái xấu, tạo lan tỏa, đẩy lùi tiêu cực, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo, phổ quát trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, góp phần uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực và hành động sai trái.

Để hoàn thành sứ mệnh là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì Quân đội và Công an phải là lực lượng xung kích “đi trước mở đường”, thường xuyên phân tích, luận giải, giáo dục, thuyết phục cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kịp thời phản bác, đập tan các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái…, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Bài, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.