Thứ năm Ngày 28 Tháng 05 Năm 2020, 11:19:22

Pháp luật về về giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày đăng: 21/10/2018

Cùng với các quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP- AN) được nêu cụ thể, chi tiết tại Luật Giáo dục QP và AN số 30/2013/QH13, Điều 10, Luật Quốc phòng  số 22/2018/QH14 (Luật QP2018) tiếp tục khẳng định: Công tác giáo dục QP-AN được thực hiện trong phạm vi cả nước với nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp cho từng đối tượng.

Về nguyên tắc giáo dục QP-AN, Luật giáo dục QP và AN, Luật QP2018 và các văn bản quy định khác của pháp luật có liên quan đều khẳng định: Giáo dục QP và AN phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

 Giáo dục QP-AN là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Quá trình thực hiện các cấp, các ngành phải kết hợp giáo dục QP-AN với giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật và gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Giáo dục QP-AN phải đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành. Chương trình, nội dung giáo dục QP-AN phải bảo đảm bí mật nhà nước, tính kế hoạch, kế thừa, phát triển, khoa học, hiện đại, dễ hiểu, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng kịp thời tình hình thực tế.

Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giáo dục QP-AN, có chính sách ưu tiên đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa; khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp trí tuệ, công sức, tiền, tài sản cho giáo dục QP-AN.

Để bảo đảm quản lý công tác giáo dục QP-AN thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, pháp luật về giáo dục QP-AN quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục QP-AN trong phạm vi cả nước. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục QP-AN. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục QP-AN theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục QP-AN tại địa phương.

Pháp luật về giáo dục QP-AN nghiêm cấm các hành vi lợi dụng hoạt động giáo dục QP-AN  để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiết lộ bí mật nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cản trở việc thực hiện giáo dục QP-AN và các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *