Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2019, 04:47:34

Nét mới trong kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên

Ngày đăng: 04/11/2018

QK2 – Ngày 10-10-2018, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 1758/HD-CT về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội. Để cụ thể hóa Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, vừa qua Cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và thống nhất triển khai thực hiện trong Đảng bộ Quân khu và Đảng bộ Quân sự 9 tỉnh.

Cán bộ Phòng Tổ chức trao đổi về những điểm mới trong bình xét tổ chức đảng và đảng viên.

Về yêu cầu, trong quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết TW4 (khóa XII); phát huy dân chủ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai, kết quả công tác phải được lượng hóa cụ thể bằng các sản phẩm; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị bảo đảm khách quan, thực chất.

Về tập thể, đối tượng và nơi kiểm điểm (mở rộng và cụ thể hơn trước), Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu kiểm điểm tại hội nghị Ban Thường vụ mở rộng; Ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm điểm tại hội nghị đảng ủy; Đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận kiểm điểm tại hội nghị đảng ủy; chi ủy kiểm điểm tại chi bộ.

Về cá nhân, tất cả đảng viên đều phải kiểm điểm tại chi bộ (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng). Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, ngoài kiểm điểm ở chi bộ còn phải kiểm điểm như sau: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu là Thủ trưởng BTL Quân khu kiểm điểm tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu mở rộng đến các đồng chí là Phó Tư lệnh Quân khu; các đồng chí ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên (đảng viên) là cán bộ, chỉ huy, quản lý cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm điểm tại hội nghị đảng ủy cùng cấp. Các đảng ủy viên còn lại kiểm điểm tại hội nghị đảng ủy cùng cấp.

Về nội dung kiểm điểm, đối với tập thể và cá nhân đều tập trung vào 5 nội dung. Riêng đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý ngoài 5 nội dung còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung đó là: Kết quả lãnh đạo chỉ huy, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giải quyết mối quan hệ công tác trong cấp ủy, chỉ huy, thái độ công tâm, khách quan; nơi quy tụ đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãnh phí, cơ hội, vụ lợi; việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định; quan tâm, chăm lo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Năm 2018, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ; cấp ủy, ban thường vụ; đảng viên tương ứng với 4 hình thức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại của cấp ủy cấp dưới, cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền.

Khi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cần chú ý một số điểm sau:

Một là, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được tiến hành sau khi hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ quan, đơn vị, cán bộ, QNCN, CN&VCQP hằng năm. Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại. Cá nhân vắng mặt chưa được đánh giá, xếp loại thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại trong thời gian sớm nhất.

Hai là, khi kiểm điểm phải làm rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm; ý thức, trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Ba là, đánh giá, xếp loại tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể trước, cá nhân sau; đánh giá cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với kiểm điểm ban thường vụ (cấp ủy) các cấp và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cấp trên sinh hoạt tại chi bộ thì đánh giá, xếp loại đảng viên ở chi bộ trước, ở tập thể cấp ủy (ban thường vụ) sau. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì xem xét, lấy mức chất lượng ở nơi đảng viên đó là cán bộ chủ trì làm cơ sở.

 Bốn là, đánh giá đảng viên là hạ sĩ quan – binh sĩ phải gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng. Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không bảo đảm điều kiện của mức đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại. Không đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 6 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm từ 3 tháng liên tục trở lên không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng hằng năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế trong năm.

Năm là, đảng viên sinh hoạt tạm thời kiểm điểm ở nơi sinh hoạt tạm thời, cấp ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời gửi nhận xét về nơi đảng viên sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên trong năm. Ở những nơi có điều kiện có thể tổ chức đánh giá đảng viên theo tháng, quý, 6 tháng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cuối năm.

Trung tá KHỔNG ĐÌNH TÁM
  Trưởng phòng Tổ chức

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *