Thứ tư Ngày 03 Tháng 03 Năm 2021, 03:07:53

Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày đăng: 13/02/2021

QK2 – Những năm qua, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác tuyển quân. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò là cơ quan trung tâm hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của địa phương tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ các khâu, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt được những kết quả quan trọng.

Thanh niên huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác tuyển quân từng bước được nâng cao, Bộ Tham mưu Quân khu chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự chặt chẽ; hằng năm, đưa nội dung công tác tuyển quân vào nghị quyết lãnh đạo về công tác quân sự, quốc phòng, các địa phương đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển quân; đồng thời ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, sát với đặc điểm tình hình, điều kiện của từng địa phương.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và chỉ huy các đơn vị nhận quân luôn có sự thống nhất, tập trung tổ chức triển khai thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan chức năng. Đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cơ sở trong công tác tuyển quân. Công tác đăng ký, quản lý, nắm chất lượng chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của các địa phương trên địa bàn Quân khu được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội. Quy trình sơ tuyển, khám tuyển công dân nhập ngũ được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định.

Đo nhiệt độ cơ thể phòng, chống dịch Covid-19 cho các thanh niên lên đường nhập ngũ

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, từ năm 2016 đến năm 2020, các địa phương đã phối hợp với đơn vị tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành “Ngày hội tòng quân” đưa tiễn những thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Kết quả giao, nhận quân đạt 100% chỉ tiêu, không có thanh niên trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ.

Các chế độ, chính sách hỗ trợ, bảo đảm đối với công dân nhập ngũ và quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đều được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương quan tâm, chăm lo. Kết hợp công tác tuyển quân gắn với tạo nguồn dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở; Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo lập kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển quân cho các đơn vị có nhiệm vụ động viên được nhận quân trên địa bàn đến cấp huyện; bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phân bổ chỉ tiêu tuyển quân gắn với vùng động viên đến cấp huyện, cấp xã cho các đơn vị bộ binh và binh chủng, không có xã “trắng” trong tuyển quân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên, sâu rộng; nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương cơ sở vùng sâu, vùng xa chưa đầy đủ. Sự phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ; công tác đăng ký, quản lý nguồn thanh niên nhập ngũ chưa hiệu quả; một số địa phương thực hiện “3 cử, 4 công khai” hiệu quả chưa cao. Quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở một số địa phương thực hiện chưa chặt chẽ, vẫn còn công dân bị loại trả do chưa đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Chưa chú trọng chất lượng, chưa ưu tiên tuyển chọn số thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, đảng viên đang làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước vào Quân đội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, khắc phục những thiếu sót, hạn chế nêu trên, hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và trong những năm tiếp theo cần thực hiện tốt một số biện pháp chính như sau:

Một là, phát huy vai trò nòng cốt của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể địa phương; triển khai đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của từng địa phương một cách chặt chẽ đạt hiệu quả thiết thực.

Hai là, cơ quan quân sự các cấp là cơ quan trung tâm chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự để mọi công dân nắm chắc quyền, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn về thủ tục, nội dung, quy trình thực hiện công tác tuyển quân, nhất là những đồng chí trực tiếp làm công tác tuyển quân, cán bộ ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) mới được bố trí, bổ nhiệm; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn hạn chế. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu ban hành các văn bản bảo đảm đúng luật, đúng thẩm quyền và chức năng của từng cấp, từng ngành.

Ba là, quá trình thực hiện cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, công bằng; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện tốt việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm đúng quy trình, thời gian và chất lượng; thực hiện triệt để cải cách hành chính trong tuyển quân, áp dụng công nghệ thông tin, kết hợp làm nhanh, làm gọn các bước trong quy trình tuyển quân, hạn chế việc đi lại nhiều lần ảnh hưởng đến công việc của người dân. Thường xuyên sâu sát, nắm chắc cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh khâu yếu, mặt yếu, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển quân.

Bốn là, làm tốt công tác hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân trong và sau lễ giao nhận quân. Các địa phương hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân để hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao đầy đủ về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ cho đơn vị, nâng cao chất lượng về mọi mặt, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp loại trả, bù đổi về sức khỏe, chấp hành nghiêm quy định bù đổi nếu có; kiên quyết không để sót, lọt các trường hợp không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào Quân đội, đồng thời không tạo kẽ hở để công dân lợi dụng né tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm là, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, nhất là cán bộ khung trực tiếp huấn luyện, quản lý chiến sĩ mới phải được lựa chọn kỹ, bảo đảm thực sự làm chỗ dựa tinh thần cho bộ đội; chuẩn bị tốt nhất nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đơn vị… để quân nhân yên tâm, gắn bó với đơn vị ngay từ những ngày đầu; đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa đơn vị, gia đình, địa phương trong thời gian quân nhân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đặc biệt là thời gian huấn luyện chiến sĩ mới.

Sáu là, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo điều kiện cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chủ động phối hợp với các trường dạy nghề tổ chức tốt việc hướng nghiệp cho quân nhân chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự đáp ứng việc đào tạo nghề theo nhu cầu, khả năng, trình độ của từng quân nhân sau khi xuất ngũ, tạo điều kiện cho họ có việc làm, thu nhập ổn định nhằm động viên, khích lệ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng của địa phương, đơn vị. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thiếu tướng ĐOÀN QUỐC VIỆT, Phó Tham mưu trưởng Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *