Chủ nhật Ngày 28 Tháng 11 Năm 2021, 10:33:03

Nâng cao chất lượng bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện

Ngày đăng: 25/10/2021

Công tác Bảo vệ an ninh trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, một nội dung công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT Quân khu, một bộ phận của công tác Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh Quân đội; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, cơ hội, chống đối chính trị; góp phần bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức trong LLVT Quân khu trong sạch, vững mạnh.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, mà thường xuyên trực tiếp là Cục chính trị Quân khu, công tác Bảo vệ an ninh trong LLVT Quân khu luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng, quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào giữ gìn sự ổn định, trong sạch nội bộ.  

Cán bộ cơ quan Cục Chính trị Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách bảo vệ an ninh tại Trung đoàn Vận Tải 652. Ảnh chụp trước 27/4/2021.


Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Bảo vệ an ninh trong LLVT Quân khu đã làm tốt việc nghiên cứu, nắm bắt, dự báo, xử lý tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp nội dung, biện pháp triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia, bảo đảm an toàn; nhất là trong thẩm tra, xác minh, xét duyệt, kết luận tiêu chuẩn chính trị trong phát triển Đảng, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển chọn người vào cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu, cơ mật; điều động, bổ nhiệm cán bộ các cấp; cử cán bộ đi công tác nước ngoài… được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Phòng Bảo vệ an ninh đã tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu chỉ đạo, rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 73.623 trường hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị; triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng lộ, lọt, mất cắp thông tin, tài liệu bí mật; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng và các hoạt động của LLVT Quân khu; điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị, không để sót, lọt các phần tử cơ hội vào Quân đội. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự bầu vào cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện tốt công tác xác minh, kết luận vụ việc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nên cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết TW4 (Khóa XII, Khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án phối hợp, xử lý tốt các vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra; phòng ngừa, ngăn chặn những tác động tiêu cực ngoài xã hội vào nội bộ LLVT Quân khu. 
Thời gian tới, dự báo tình hình chính trị nội bộ LLVT Quân khu tiếp tục giữ vững sự ổn định. Tuy nhiên, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, dịch bệnh Covid-19, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động phần nào sẽ tác động tới công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Từ tình hình trên, để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, guơng mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43 ngày 13/12/2019 của Tư lệnh Quân khu về việc “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT Quân khu”. Chủ động phổ biến, giáo dục nâng cao cảnh giác cho quân nhân trước những âm mưu, thủ đoạn phát tán tài liệu xấu độc, phản động trên mạng Internet, trên các trang mạng và tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân phản động chống phá Việt Nam; đặc biệt cảnh giác với thủ đoạn móc nối, lôi kéo của các tổ chức phản động, khủng bố, người Việt ở nước ngoài như tổ chức phản động Việt Tân và tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.
Hai là, cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XII, Khóa XIII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 118 ngày 20/02/2017 của Quân ủy Trung ương “Về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay”; Thông tư số 263 ngày 31/12/2013 của Bộ Quốc phòng “Quy định về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật trong Quân đội”. Quản lý, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử lý có hiệu quả khi có tình huống xảy ra.
Ba là, thực hiện nghiêm Thông tư số 88 ngày 02/7/2010 của Bộ Quốc phòng ban hành “Quy chế tổ chức, quản lý và phối hợp công tác đối ngoại quân sự”; Thông tư số 166 ngày 25/12/2020 của Bộ Quốc phòng “Quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Bộ Quốc phòng”; Chỉ thị số 100 ngày 13/11/2019 của Bộ Quốc phòng “Về việc quản lý, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong Quân đội”; Quyết định số 1019 ngày 30/7/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu “Ban hành Quy chế quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Quân khu”… Chủ động bịt kín sơ hở, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng móc nối, lôi kéo thu thập bí mật Nhà nước, bí mật quân sự và tiến hành các hoạt động phá hoại; bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.
Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện; kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm kịp thời công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong các nhiệm vụ. Phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, nắm, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, mối quan hệ trong và ngoài đơn vị của quân nhân thuộc quyền, nhất là các trường hợp có những biểu hiện bất thường, gặp khó khăn trong cuộc sống, chấp hành kỷ luật không nghiêm. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra giấy tờ tùy thân của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực có thể xảy ra.
Phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, cảnh giác, chiến thắng”, trong thời gian tới, ngành Bảo vệ an ninh LLVT Quân khu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi quân nhân nâng cao bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động lôi kéo, móc nối, thu thập bí mật Nhà nước, bí mật quân sự của các thế lực thù địch. Tích cực bảo vệ mình, bảo vệ nội bộ cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị nội bộ, xây dựng LLVT Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN THẮNG XUÂN
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *