Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 04:18:35

Một số mục tiêu cơ bản cải cách hành chính đến năm 2025

Ngày đăng: 25/10/2021

QK2 – Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo CCHC Quân khu xác định từ nay đến 2025, Quân khu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; qua đó nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực QS-QP, cơ yếu, góp phần xây dựng LLVT Quân khu VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Mục tiêu, nhiệm vụ CCHC trong giai đoạn từ nay đến 2025 tập trung vào một số nội dung sau:

Vể cải cách thể chế: Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về QS-QP, cơ yếu phù hợp với đường lối. chủ trương của Đảng, chiến lược xây dựng, BVTQ trong giai đoạn mới, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán, ổn định của hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về QS-QP, cơ yếu nói riêng.

Về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực QS-QP, cơ yếu,  nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị; đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, thành phần, hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản của Bộ Quốc phòng đang có hiệu lực. Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực QS-QP, cơ yếu trên môi trường điện tử.

Những sỹ quan trẻ ở Trung đoàn 174. (Ảnh chụp năm 2020 – VL).

Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Tiếp tục rà soát, tham gia ý kiến hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng và sắp xếp các cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Mục tiêu của cải cách chế độ công vụ là: Tham gia ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, bố trí, sử dụng và đãi ngộ đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu nhằm xây dựng nguồn lực bảo đảm tinh, gọn, mạnh, có số lượng, chất lượng phù hợp với cơ cấu tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ Quân đội trong tình hình mới.

Trong cải cách tài chính công: Tập trung tham gia ý kiến hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý công tác tài chính và quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, góp phần chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo CCHC Quân khu cũng xác định mục tiêu xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng cho người dân, tổ chức.

Căn cứ vào kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm của Quân khu, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hạch, xác định những mục tiêu cụ thể, khả thi, có tính định lượng để triển khai thực hiện hiệu quả.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.