Chủ nhật Ngày 07 Tháng 03 Năm 2021, 06:30:16

Lật tẩy chiêu trò lợi dụng góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII để chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày đăng: 07/12/2020

QK2 – Thời gian qua, toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến của nhân dân. Vậy mà, bên cạnh những đóng góp trách nhiệm, chân tình của đông đảo người dân thì một số “nhà yêu nước”, “nhà dân chủ, nhân quyền” tự xưng lại lợi dụng, ra sức tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc nhằm công kích, chống phá Đảng và Nhà nước.

Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện nhằm phát huy trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.

Chúng trắng trợn xuyên tạc rằng “đây chỉ là chiêu trò mị dân, là màn kịch đã được dựng sẵn theo chủ ý của giới lãnh đạo Việt Nam”, hay “dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ là sự sao chép và biến tấu từ văn bản các đại hội trước, nội dung không có giá trị gì”; “văn kiện Đại hội XIII cũng chỉ là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ chủ nghĩa Mác – Lênin để duy trì quyền lực của Đảng”… Chúng còn kêu gọi “Đại hội XIII là thời cơ để đổi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng “xã hội dân sự”…

Cần khẳng định ngay, thứ nhất, đây là chiêu trò thâm độc trong chiến lược DBHB của các thế lực thù địch. Chúng tung ra những thông tin sai lệch nhằm tạo ra sự hỗn loạn trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm phai nhạt niềm tin của nhân dân với Đảng, chế độ, kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ, dẫn đến “tự diễn biến” tạo điểm nóng, khủng hoảng chính trị để phá hoại Đại hội Đảng XIII; sâu xa hơn chính là  hướng lái đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Thứ hai, việc xin ý kiến của nhân dân được tiến hành rất nghiêm túc và chặt chẽ. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân.

Không những thế, Ban Tuyên giáo Trung ương còn ban hành Hướng dẫn số 151 chỉ rõ hình thức, cách thức tiến hành đóng góp, đảm bảo khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả…

Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, cả đất nước đã dấy lên một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, rất nhiều ý kiến góp ý tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đã được gửi về, đề cập các nội dung quan trọng về định hướng phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ… đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các ý kiến này được các Tiểu ban tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, Bộ Chính trị lắng nghe, Trung ương lắng nghe một lần nữa để tiếp thu triệt để nhất rồi mới trình ra Đại hội.

Có thể nói, chúng ta đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến của nhân dân, tập hợp và phát huy được trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta đang phấn đấu để đường lối của Đảng phản ánh đúng nguyện vọng, trí tuệ của nhân dân chứ không phải chỉ là chiêu trò mị dân, hay màn kịch được dựng trước như các thế lực thù địch xuyên tạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Việc lấy ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện…”.

Thứ ba, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện và sâu sắc, có nhiều điểm mới như trong xác định chủ đề Đại hội XIII và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới. Cụ thể, so với Đại hội XII, chủ đề Đại hội XIII đã bổ sung xây dựng hệ thống chính trị vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Nêu khát vọng phát triển đất nước; Xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. Trong dự thảo các văn kiện, xác định rõ hơn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một trong những điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện và là kỳ vọng của nhân dân ta… Như vậy, việc xuyên tạc rằng “dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ là sự sao chép và không có giá trị” của các thế lực thù địch là hoàn toàn vô căn cứ.

Cuối cùng, cần khẳng định rõ, Chủ nghĩa Mác – Lênin, con đường cách mạng vô sản và tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn của lịch sử và cả dân tộc ta. Sự lãnh đạo của Đảng là bài học xuyên suốt chiều dài lịch sử, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không ai, không thế lực nào có thể làm thay đổi điều đó.

QUANG MINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *