Chủ nhật Ngày 05 Tháng 07 Năm 2020, 08:34:17

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Ngày đăng: 15/07/2019

QK2 – Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị, tiến tới tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Để chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tựa đề: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong bài viết, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo các cấp quán triệt một số quan điểm định hướng là: “(1) Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng; (2) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; (3) Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; (4) Tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài; (5) Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự; (6) Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh”. Những quan điểm chỉ đạo này là cơ sở để các cấp quán triệt, định hướng trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đêm Việt Trì – thành phố lễ hội cội nguồn dân tộc. Ảnh: V.L

Sau khi bài viết được đăng đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội; tuy nhiên một số cá nhân thông qua mạng xã hội và cơ quan báo chí nước ngoài đã có những bình luận, bài viết trái chiều. Họ đặt câu hỏi: Vì sao đến giờ này Việt Nam vẫn “kiên định mục tiêu, lý tưởng CNXH? Và để trả lời câu hỏi ấy, họ tung ra những luận điệu xuyên tạc về mục đích, mục tiêu, con đường, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Họ quy cho nền “kinh tế thị trường định hướng XHCN” chúng ta đang xây dựng thực tế là con đường “kinh thế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa”. Họ còn quy kết rằng, việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH chỉ là để Đảng ta giữ “thể diện và uy tín của tập đoàn muốn tiếp tục nắm giữ độc quyền thống trị trong một chế độ độc tài toàn trị”…

Cần phải khẳng định rằng, những luận điệu trên là lý lẽ phản động của các thế lực thù địch, vốn luôn tìm mọi cách chống phá Đảng ta, đi ngược lại lợi ích của Nhân dân ta.

Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh; là nội dung cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn của lịch sử, của cả dân tộc Việt Nam do Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định ngay từ khi Đảng ta ra đời. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn duy nhất đúng và phù hợp với xu hướng của thời đại. Người khẳng định, giải phóng dân tộc phải gắn liền với tự do, ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân và CHXH hướng tới mục tiêu thực sự đó.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, dù trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách thế nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đó cũng là sự nhất quán giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với quan điểm của Đảng ta về con đường của cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn đã minh chứng, đi lên CNXH là con đường đúng đắn của cách mạng Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Quá trình xây dựng đất nước quá độ lên CNXH, có lúc Đảng ta đã phạm sai lầm, hạn chế. Song với bản lĩnh khoa học, Đảng ta đã nhận thức rõ những sai lầm khuyết điểm và rút kinh nghiệm từ thành công hơn 30 năm đổi mới. Đảng ta kiên định, từng bước bổ sung, hoàn thiện và làm sáng tỏ con đường xây dựng XHCN ở nước ta. Đời sống nhân dân được cải thiện, tiến bộ vượt bậc.

Việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CHXH hơn bao giờ hết, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, rất cần mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đúng đắn, đấu tranh phản bác với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tin tưởng đoàn kết xung quanh Đảng và toàn dân, tổ chức thành công Đại hội Đảng ở các cấp tạo sự ổn định để phát triển.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *