Thứ tư Ngày 12 Tháng 08 Năm 2020, 07:01:16

Khẳng định tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Ngày đăng: 15/08/2019

QK2 – Hơn 70 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng; đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ, đưa dân tộc Việt Nam từ thuộc địa nửa phong kiến, trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền.

Thời gian càng lùi xa, tầm vóc vĩ đại của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám càng tỏa sáng.

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi Đảng chưa ra đời, dưới ách thống trị của thực dân xâm lược và phong kiến bán nước, hại dân, đây là giai đoạn khủng hoảng về đường lối cứu nước. Người dân sống trong đau khổ lầm than. Đã có nhiều phong trào yêu nước, cứu nước nhưng thất bại bởi chưa tìm ra đường lối cứu nước đúng đắn, chưa hợp với xu thế của thời đại. Cùng với những nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp cận với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, mở ra chân trời mới cho cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Chân lý, khát vọng độc lập, tự do từ ngàn đời tiếp tục được khẳng định. Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn để cứu nước, giải phóng dân tộc thoát khỏi bùn đen, vươn tới hòa bình. Dưới ngọn cờ của Đảng, sức mạnh đoàn kết của cả một dân tộc kết tinh thành sức mạnh thời đại, chớp thời cơ làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Cách mạng Tháng Tám là thành quả bước đầu hiện thực hóa mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra ngay từ khi Đảng ra đời 15 năm trước đó.

Tìm hiểu, đọc sách để tiếp cận với tri thức nhân loại.

Suốt hơn 70 năm qua, để giữ vững thành quả cách mạng, Đảng đã vững tay chèo lái con thuyền cách mạng, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, vượt qua phong ba, đánh đuổi lần lượt hai đế quốc thực dân xâm lược, từng bước giành độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Ngay sau khi giành thống nhất đất nước, để từng bước thoát khỏi những khó khăn, Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới và đã thành công. Sau hơn 30 năm lãnh đạo, đổi mới đất nước, tại Đại hội XII, Đảng ta đã khẳng định, sau 30 năm đổi mới, đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Thực tiễn cuộc sống người dân, bộ mặt đất nước đã chứng minh thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám. Thế nhưng vẫn có những tư tưởng, ý kiếm trái chiều, đòi phủ nhận thành quả ấy. Một số phần tử vẫn còn nêu những băn khoăn, hoài nghi trên mạng xã hội: “Việt Nam là nước có lẽ là duy nhất trên thế giới vẫn còn “xã hội chủ nghĩa”; “Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được gì cho đất nước?”. Thông qua mạng xã hội cũng như hoạt động của một số tổ chức tự xưng tổ chức quốc tế đã lợi dụng đào sâu những hạn chế, khuyết điểm, dựng chuyện, xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc chủ trương quan điểm của Đảng, bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, phủ nhận thành quả của cách mạng để từ đó đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường suốt hơn bảy thập kỷ qua, kể từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, những thành tựu của đất nước là điều đáng trân trọng và tự hào. Từ một đất nước nghèo nàn và lạc hậu, trải qua chiến tranh liên miên; một đất nước gồng mình trước thử thách của những cơn địa chấn chính trị toàn cầu để trụ vững. Sức mạnh, ý chí của dân tộc cùng với tinh thần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã giúp đất nước ổn định, từng bước đổi mới và phát triển, chủ động hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế. Đời sống người dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt xã hội đổi thay từng ngày. Điều đó khẳng định mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng là hoàn toàn đúng đắn.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần nắm vững nguyên tắc: “Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng”. Đây là bước phát triển quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam để bảo vệ và phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám trong giai đoạn hiện  nay.

Bài, ảnh: VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *