Chủ nhật Ngày 09 Tháng 08 Năm 2020, 11:55:03

Khẳng định giá trị Di chúc của Người là Quốc bảo

Ngày đăng: 20/06/2019

QK2 – Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bản Di chúc do Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh viết, được công bố một phần sau khi Người qua đời. Văn bản đầu tiên được viết trong 5 ngày, kết thúc vào ngày 15-5-1965, dài 3 trang có cả chữ ký của người chứng kiến là Bí Thư thứ nhất Lê Duẩn. Năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tay bổ sung thêm 6 trang, trong đó, Người viết lại đoạn mở đầu, đoạn nói về việc riêng đã viết trong bản 1965 và thêm một số đoạn. Ngày 10-5-1969, Hồ Chí Minh viết lại toàn bộ đoạn mở đầu Di chúc gồm một trang viết tay.

Cán bộ hậu cần Sư đoàn 316 với Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời căn dặn đầu tiên của Người là nói về Đảng, tập trung vào ba vấn đề lớn, đó là: đoàn kết, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Gần đây, lợi dụng vào một số vụ việc liên quan đến vi phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đã có những ý kiến quy chụp Đảng ta không thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thậm chí còn xuyên tạc cả những điều thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong Di chúc của Người. Sự thật ra sao? Mục đích của những luận điệu trên là gì?

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu khoa học nhân tài – nhân lực quốc gia đã có hơn 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh  khẳng định: Đã 50 năm trôi qua, những tư tưởng cao quý của Bác trong Di chúc càng trở nên sáng rõ không chỉ đối với đồng bào trong nước mà còn trong lòng bạn bè quốc tế. Di chúc của Người là Quốc bảo, đồng thời là một đóng góp của văn hóa Việt Nam vào kho tàng văn hóa chung của nhân loại. Cũng theo Giáo sư Hoàng Chí Bảo, những ngày viết Di chúc, Bác nghiền ngẫm rất sâu kỹ xung quanh những lời căn dặn về Đảng. Bác sửa đi sửa lại đoạn về đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Bác nói: “Tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để làm cho Đảng trong sạch vững mạnh và tăng cường sức chiến đấu của Đảng”. Bác còn lấy bút đỏ ghi thêm: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. 

Nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu rõ: “Phải quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, vượt qua tất cả những sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”. Đến Đại hội XII của Đảng bổ sung thêm vào lý luận xây dựng Đảng một điều rất căn bản, không chỉ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà còn phải xây dựng Đảng về đạo đức, đưa văn hóa vào trong chính trị, kinh tế, vào trong Đảng, trong Nhà nước và trong hệ thống chính trị”. Đây là điểm mới phát triển dựa trên cơ sở nền tảng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy, nội dung tư tưởng của Bác trong Di chúc đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo sát điều kiện thực tiễn, rất hiệu quả, không hề có chuyện Đảng ta không thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực tiễn đã chứng minh, đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, hơn 30 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã vượt qua tình trạng đói nghèo, kém phát triển; tình hình chính trị, kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh tiếp tục ổn định và phát triển; uy tín, vị thế của nước ta không ngừng nâng cao trên trường quốc tế; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng; đời sống an sinh xã hội tiếp tục được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và có sự phát triển tốt. Việt Nam tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là rất rõ ràng. Các thế lực thù địch sẽ không dừng lại mà sẽ còn tiếp tục tìm mọi cách chống phá, gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong những năm tháng cuối của nhiệm kỳ đại hội. Cùng với đó là đang tích cực chuẩn bị mọi mặt cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, năm 2019, toàn Đảng, toàn dân ta đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, hòng xuyên tạc những giá trị tư tưởng to lớn của Người đối với sự lãnh đạo của Đảng ta hiện nay; để đối phó, chống lại các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu cần tăng cường các biện pháp tự học tập lý luận chính trị chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có tư duy biện chứng khoa học, đánh giá các hiện tượng xã hội một cách khách quan, toàn diện; từ đó có những phản biện, đấu tranh lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhằm xây dựng chi bộ nơi mình sinh hoạt, công tác ngày càng vững mạnh, dựa trên những nguyên tắc Điều lệ Đảng đã xác định. Bên cạnh đó, cần quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác cho các cán bộ nòng cốt tại cơ quan, đơn vị thuần thục các kỹ năng sử dụng trang web, blog, Facebook, Youtube trong đấu tranh, phản bác lại những tư tưởng sai trái, xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng LLVT Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *