Thứ bảy Ngày 28 Tháng 01 Năm 2023, 11:03:47

Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe quân sự

Ngày đăng: 12/09/2022

QK2 – Ngày 23/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2021/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe quân sự được quy định tại Điều 45. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện cấp lại Giấy phép lái xe quân sự:

Trường hợp Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn, bị mất dưới 03 tháng, có đủ hồ sơ theo quy định, không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ thì được xét cấp lại.

2. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe quân sự (có danh sách kèm theo) của cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Hồ sơ quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 44 Thông tư này;

c) Bản sao Giấy phép lái xe quân sự (nếu có);

d) Bản tường trình của cá nhân có xác nhận của công an, chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi cá nhân bị mất Giấy phép lái xe quân sự và được Cục Xe – Máy/Tổng cục Kỹ thuật xác nhận không bị thu giữ.

3. Trình tự thực hiện:

a) Người bị mất Giấy phép lái xe quân sự có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nộp hồ sơ theo quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều này cho cơ quan xe – máy đơn vị. Cơ quan xe – máy các đơn vị theo phân cấp kiểm tra hồ sơ, tổng hợp báo cáo danh sách (kèm theo hồ sơ) gửi cơ quan xe – máy đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp, đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe quân sự;

b) Thời gian cấp lại Giấy phép lái xe quân sự sau 30 ngày, kể từ ngày Cục Xe – Máy/Tổng cục Kỹ thuật nhận đủ hồ sơ hợp lệ và xác minh Giấy phép lái xe quân sự không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại, Cục Xe – Máy/Tổng cục Kỹ thuật thông báo cho đơn vị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

MAI BẢO HƯNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.