Chủ nhật Ngày 24 Tháng 01 Năm 2021, 01:40:16

Công tác giáo dục QP- AN tỉnh Lai Châu: Góp phần xây dựng cơ sở chính trị VMTD, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH

Ngày đăng: 23/11/2020

QK2 – Có thể khẳng định, với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, công tác giáo dục QP-AN tỉnh Lai Châu đã đạt được kết quả vững chắc, toàn diện, góp phần bồi đắp trong nhân dân lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực học tập, công tác, rèn luyện đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng cơ sở chính trị VMTD, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH… Đây là tiền đề quan trọng tạo nên sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường tiềm lực, thế trận, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thực tế cho thấy, Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, với 20 dân tộc cùng sinh sống, có 4 huyện, 22 xã biên giới, đường biên giới dài hơn 265km. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 11,55%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng… Tuy nhiên, Lai Châu vẫn là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, phức tạp, đường biên giới dài, đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. ANCT, TTATXH hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, như tuyên truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo di dịch cư tự do, xuất cảnh trái phép… Bên cạnh đó, từ cuối năm 2019 đến nay, tình hình thiên tai, dịch bệnh (mưa đá, gió lốc, sạt lở đất, dịch tả lợn Châu phi, dịch Covid-19) diễn biến phức tạp, khó lường… Mặt khác, là tỉnh có quy mô kinh tế nhỏ, nguồn lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị bảo đảm triển khai tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN còn hạn hẹp. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ tham mưu triển khai tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN ở các cấp; giáo viên giảng dạy các chuyên đề trong bồi dưỡng kiến thức QP-AN chủ yếu là cán bộ các cơ quan, đơn vị kiêm nhiệm do vậy năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm có đồng chí còn hạn chế… Những khó khăn đó trở thành “rào cản”, đã tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đời sống nhân dân, trong đó có công tác giáo dục QP-AN.

Đoàn công tác Quân khu kiểm tra kết quả giáo dục QP-AN tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu.

Trên có sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng nói chung, công tác giáo dục QP-AN nói riêng, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có nền nếp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, BTL Quân khu, mà thường xuyên, trực tiếp là Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phối hợp, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo xác định công tác giáo dục QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu, từ đó vào cuộc thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm…

Hội đồng Giáo dục QP-AN từ tỉnh đến cơ sở luôn được kiện toàn đúng, đủ thành phần theo quy định, tổ chức hoạt động theo quy chế ban hành, nội dung hoạt động thường xuyên được đổi mới phù hợp với từng đơn vị, địa phương, qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong tham mưu thực hiện công tác giáo dục QP-AN. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, hội đồng giáo dục QP-AN các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các văn bản của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực QP-AN bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng và thực tiễn địa phương; tham mưu mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định; tổ chức phổ biến hiệu quả kiến thức QP-AN cho nhân dân; chú trọng hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, khu vực biên giới.

Đặc biệt, cùng với việc thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng, hội đồng giáo dục QP-AN các cấp tỉnh Lai Châu chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp trong công tác phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân. Nội dung phổ biến tập trung vào quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực QP-AN; các hoạt động của lực lượng vũ trang, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với nhiệm vụ QP-AN. Phương pháp tuyên truyền, phổ biến phong phú, đa dạng, coi trọng hiệu quả hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống đài truyền thanh – truyền hình, loa truyền thanh ở cơ sở, tiến hành tuyên truyền phổ biến các nội dung QP-AN bằng nhiều thứ tiếng của các dân tộc trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Lai Châu thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo QP-AN.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS, Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Lai Châu và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục Giáo dục QP-AN, như: “Quốc phòng Lai Châu”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Tự hào người lính”… tuyên truyền sâu đậm về hoạt động của lực lượng vũ trang, phản ánh kết quả công tác giáo dục QP-AN của các cơ quan, đơn vị, địa phương… Lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến kiến thực QP-AN trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, lễ hội truyền thống… Thông qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT -XH với tăng cường củng cố QP-AN.

Đại tá NGUYỄN VĂN CHÍNH, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *