Thứ tư Ngày 23 Tháng 09 Năm 2020, 12:28:14

Chương trình hành động của 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc khối quân đội (tiếp theo)

Ngày đăng: 20/05/2016

Báo Quân đội nhân dân trân trọng tiếp tục giới thiệu chương trình hành động của các ứng cử viên thuộc khối quân đội do Trung ương giới thiệu để cử tri, bạn đọc cả nước theo dõi, nghiên cứu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 02, tỉnh Hà Nam:

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền

Với cương vị, trách nhiệm là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người chỉ huy cao nhất của quân đội, tôi cho rằng, cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Cần tiếp tục làm cho cử tri cả nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nắm chắc tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phải quán triệt sâu sắc và xử lý thật tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

2. Cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

3. Cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thành viên Chính phủ và các đại biểu Quốc hội… hướng mọi nỗ lực vào việc hoàn thành 7 nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong 5 năm tới.

Một là, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Hai là, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng.

Ba là,  kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền biển, đảo, vùng trời Tổ quốc. Giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và ngược lại, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh.

Năm là,  xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Sáu là,  xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng.

Bảy là, xây dựng, củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 03, tỉnh Tiền Giang:

Xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành chương trình hành động như sau:

1. Kiên định lập trường, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, Hiến pháp, mục tiêu cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân đã lựa chọn, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kính trọng nhân dân, gần gũi, liên hệ mật thiết với nhân dân, nhất là bà con cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, cư trú; nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, chia sẻ tâm tư, tình cảm của nhân dân; phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, Quốc hội và chính quyền địa phương.

2. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng hướng xuống cơ sở, bám sát thực tiễn để tìm hiểu, thu thập thông tin từ thực tiễn cuộc sống; đề cao trách nhiệm, trí tuệ cá nhân, tích cực tham gia, có chính kiến rõ ràng vào các chương trình, nội dung hoạt động của Quốc hội, nhất là các nội dung về xây dựng, bổ sung, phát triển luật pháp, những vấn đề hệ trọng của đất nước và cơ chế, chính sách liên quan đến địa phương Tiền Giang như: Làm gì để phát huy lợi thế của tỉnh Tiền Giang, địa bàn giáp với TP Hồ Chí Minh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn kết kinh tế, văn hóa với quốc phòng, an ninh; hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ; bảo đảm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững.

3. Đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Chủ động tham mưu, đề xuất, nêu cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn quân, toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực tham gia ý kiến với Quốc hội trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Tích cực quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động công tác chính sách và chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đối ngoại trong từng chiến lược, kế hoạch trên mọi miền của đất nước, nhất là các địa bàn biên giới, biển, đảo, địa bàn trọng điểm.

4. Tích cực xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu không ngừng được nâng lên, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Thành Tâm, Phó tư lệnh Quân khu 9, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 02, tỉnh Hậu Giang:

Xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi sẽ đem hết khả năng, trí tuệ thực hiện:

1. Kế thừa, phát huy những kết quả của Quốc hội khóa XIII và những hoạt động rất hiệu quả, thiết thực của Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang trong suốt những năm qua. Dành thời gian, tâm quyết để làm tốt trọng trách là đại biểu Quốc hội, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà và cử tri cả nước.

2. Cùng Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chăm lo chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả thiết thực.

3. Chăm lo xây dựng quốc phòng và an ninh trên địa bàn vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội; tích cực ngăn chặn các tệ nạn xã hội, tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân an tâm tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế gia đình.

4. Cùng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội có chủ trương đầu tư thỏa đáng cho Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng nhà máy, xí nghiệp, giải quyết việc làm để cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Quan tâm đầu tư cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biển, đảo quê hương, có chính sách đầu tư cho ngư dân yên tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

5. Kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí. Đồng thời có biện pháp bảo vệ những cá nhân, tập thể tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

6. Dành nhiều thời gian sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, gặp gỡ tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ những vấn đề bức xúc nảy sinh trong nhân dân, đáp ứng với nguyện vọng chính đáng của đông đảo cử tri. Phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư nguyện vọng của cử tri với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, với bộ, ngành Trung ương.

7. Tích cực nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn để tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật phù hợp với sự phát triển của đất nước, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, xây dựng Nhà nước ta thật sự là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cử tri.

Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó chính ủy Quân khu 1, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Bắc Giang:

Tham gia ý kiến chất lượng trong hoạt động lập pháp

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi sẽ tập trung thực hiện một số vấn đề sau:

1. Dành nhiều thời gian nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; những vấn đề mà cử tri quan tâm để có ý kiến chất lượng trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, góp phần cùng Quốc hội xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm, hiệu quả quản lý, thực thi công vụ trong các cơ quan nhà nước.

2. Thường xuyên liên hệ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri; chủ động tích cực tham gia hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và Quốc hội trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh; việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào miền núi; chính sách liên quan đến người có công, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, chính sách dân tộc, tôn giáo… đề xuất các kiến nghị và các giải pháp với Chính phủ, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng.

3. Tích cực nghiên cứu, chủ động nắm tình hình, phát hiện những vấn đề nảy sinh cùng tập thể Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tham mưu đề xuất ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ về quốc phòng, an ninh. Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng toàn diện các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; giữ vững độc lập, chủ quyền, biên giới lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế-xã hội, gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; xóa đói giảm nghèo; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; chung sức xây dựng nông thôn mới…

4. Tích cực nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện tiếp công dân theo quy định của pháp luật; khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân, người đứng đầu cơ quan nhà nước; cùng các cơ quan, tổ chức có biện pháp cần thiết đấu tranh với vi phạm pháp luật. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác; bám sát nhiệm vụ của địa phương, nắm chắc tâm tư nguyện vọng cử tri…

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Quảng Nam:

Thực hiện phương châm “Dân cần quân có, dân khó có quân”

Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội tôi sẽ ưu tiên tập trung vào những công việc chính như sau:

1. Luôn gương mẫu chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật, trau dồi phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực của xã hội. Thực hiện tốt trách nhiệm là đại biểu của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

2. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ với Đảng, Quốc hội, kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để Quốc hội đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế.

3. Cùng Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, cùng với toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, an ninh chính trị để xây dựng và phát triển đất nước.

4. Cùng với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện phương châm “Dân cần quân có, dân khó có quân”.

5. Cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà và cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội đưa ra các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ tới, nhất là các huyện miền núi phía tây của tỉnh, để sớm nâng cao đời sống cho nhân dân.

6. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri để nắm bắt tình hình; sẽ gặp gỡ tiếp xúc với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội để nghe các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, để trao đổi, bàn bạc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đưa những kiến nghị vào thảo luận, tranh luận trong các kỳ họp Quốc hội cũng như chuyển đến các cơ quan hữu quan và kịp thời phản hồi, thông tin lại cho cử tri.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

go top