Thứ năm Ngày 09 Tháng 07 Năm 2020, 08:41:16

Chủ động đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Ngày đăng: 12/11/2019

QK2 – Công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam, một mặt hoạt động cơ bản, giữ vị trí quan trọng hàng đầu của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Hiện nay và trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn, tác động, chi phối ảnh hưởng đến an ninh chính trị và kinh tế toàn cầu; Mỹ đẩy mạnh triển khai chiến lược chuyển trọng tâm sang Châu Á Thái Bình Dương, tăng cường can dự vào khu vực Đông Nam Á; tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển Đông vẫn diễn biến phức tạp và căng thẳng; các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta quyết liệt hơn, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội.

Trước hết, trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, các thế lực thù địch, phản động dùng nhiều thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, con đường đi lên CNXH ở nước ta. Bằng những luận điệu công kích, các thế lực thù địch, phản động cho rằng, việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH chỉ là để Đảng ta giữ “thể diện và uy tín của tập đoàn muốn tiếp tục nắm giữ độc quyền thống trị trong một chế độ độc tài toàn trị”; kiên định mục tiêu xây dựng CNXH chỉ còn là chiếc áo khoác cho quyền lực của một chế độ. Nền “kinh tế thị trường định hướng XHCN” chúng ta đang xây dựng thực tế là con đường “kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa”… Bằng những luận điệu xảo trá ấy, chúng dễ bề làm lung lạc nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của quần chúng nhân dân vào lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ súy cho cái gọi là “xã hội dân sự”, làm cho người dân, nhất là giới trẻ nhận thức sai lệch về lịch sử và bản chất chế độ XHCN, lầm tưởng về bản chất dân chủ tư sản, làm giảm niềm tin vào Đảng và chính quyền, từ đó phai nhạt lý tưởng XHCN của Đảng trong toàn xã hội.

Thứ hai, các thế lực thù địch phản động thực hiện thủ đoạn sử dụng những “con rối” làm tay sai thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng, chúng lợi dụng lôi kéo, kích động những phần tử thoái hóa, bất mãn với chế độ, với Đảng, coi đó là lực lượng nòng cốt đi đầu tạo hậu thuẫn cho chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. Họ mua chuộc, lôi kéo các phần tử chống đối chính quyền, khoét sâu, thổi phồng những hạn chế, tiêu cực nhằm kích động nhân dân tụ tập, biểu tình, gây rối. Mặt khác, lợi dụng các chiêu trò đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”,  nhân danh tổ chức quốc tế, bày đặt trao những giải thưởng “quốc tế” để “vinh danh” những người mà chúng gọi là “nhà dân chủ”, “nhân quyền”, “nhà hoạt động xã hội”, nhà báo tự do… nhưng thực chất những người này nếu không vi phạm pháp luật Việt Nam, bị pháp luật Việt Nam xử lý thì cũng là những kẻ bất mãn, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Thứ ba, các thế lực thù địch phản động triệt để lợi dụng chiêu bài xuyên tạc lịch sử truyền thống dân tộc, xuyên tạc nhân thân lãnh tụ của Đảng, của dân tộc. Nhân dịp chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch, phản động tung tin thất thiệt về nhiều vấn đề của công tác cán bộ, đặc biệt cái gọi là dự đoán nhân sự Đại hội, để tạo dư luận mâu thuẫn, phe phái trong Đảng.

Thứ tư, lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay để chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch phản động cho rằng, đó là cuộc thanh trừng, đấu đá nội bộ. Nếu duy trì xã hội độc đảng cầm quyền thì sẽ thủ tiêu đấu tranh. Muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội dân chủ!

Thứ năm, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chủ trương điều chỉnh chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta để thâm nhập, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam. Thông qua các hoạt động ngoại giao của Việt Nam, họ sử dụng những tổ chức, cá nhân để chống phá, làm giảm uy tín Việt Nam trên trường quốc tế; kích động mâu thuẫn quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Đó là một số nội dung cơ bản mà các thế lực thù địch, phản động chống phá nước ta. Phương thức, phương tiện chống phá của chúng là chống phá một cách toàn diện, trong đó lợi dụng triệt để sự phát triển của truyền thông Internet để xâm nhập, tác động, hướng lái, tuyên truyền, xuyên tạc theo ý đồ của chúng. Để đạt được mục đích, các thế lực thù địch, phản động đã sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại với một khối lượng lớn các đài phát thanh, báo chí đa phương tiện từ nước ngoài, một số trang mạng xã hội của các tổ chức hội, nhóm lưu vong phản động để đưa tin, xuyên tạc tình hình Việt Nam; từ đó tung tin xuyên tạc, lấn át, hướng lái dư luận trong nước tiếp cận, mời chào, lôi kéo những người dân chạy theo xu hướng thương mại; tự do, cổ vũ, khuyến khích việc lập các trang mạng cá nhân hoặc các trang mạng mạo danh các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan dân chính đảng, các bậc lão thành cách mạng để bày tỏ quan điểm cổ súy cho những lợi ích tầm thường mà quên đi lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa” Quân đội, Công an và LLVT. Mục đích của chúng là làm cho các lực lượng này bị vô hiệu hóa, mất phương hướng chính trị, từ bỏ mục tiêu chiến đấu. Dã tâm của chúng là làm lu mờ bản chất, truyền thống của Quân đội, Công an; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ, phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với LLVT.

Trên địa bàn Quân khu, tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế của các địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, các phần tử cơ hội chống đối chính trị thường xuyên móc nối, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát triển tôn giáo trái pháp luật, tình hình tai tệ nạn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa bàn diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu.

 Để góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; nhận thức đúng và nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chủ động bám sát tình hình thực tiễn; nhạy bén, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời định hướng về tư tưởng, nhất là trong những thời điểm phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, luôn giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức và đơn vị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp ủy, cán bộ chủ trì, làm nòng cốt trong đấu tranh chống “DBHB”; gắn “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là quyết định, “chống” là quan trọng; quan tâm xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh, không để các ấn phẩm văn hóa, thông tin xấu độc, lối sống thực dụng, tiêu cực thẩm lậu vào đơn vị.

Ba là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các quy định về công tác phòng gian, giữ bí mật, bảo đảm an toàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa"; chấp hành nghiêm quy định sử dụng mạng xã hội; không để kẻ địch, phần tử xấu móc nối, tác động vào nội bộ. 

Bốn là, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường tần suất và số lượng các tin, bài chuyên sâu về đấu tranh phòng, chống “DBHB”; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên các chuyên trang, chuyên mục, đồng thời phối hợp đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương; kịp thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục định hướng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, không để kẻ xấu lôi kéo kích động, tác động vào nội bộ; đa dạng về hình thức đấu tranh, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đấu tranh trực diện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng.

Đại tá NGUYỄN NHƯ BÁCH, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *