Thứ ba Ngày 22 Tháng 09 Năm 2020, 11:34:40

Cảnh giác thủ đoạn chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 12/05/2020

QK2 – Hiện nay trên một số trang mạng có quan điểm cho rằng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự ảo tưởng”; “Hồ Chí Minh không phải là người sáng tạo lý luận tư tưởng”; “Hồ Chí Minh gần như không có tác phẩm nào chuyên bàn về lý luận, tư tưởng như Lênin, Mao Trạch Đông” hay “Toàn tập Hồ Chí Minh dài nhiều vạn chữ”… Hồ Chí Minh chỉ là người đọc nhiều, nhớ nhiều, giỏi chọn những mẩu tư tưởng của người khác xưa nay và Đông – Tây rồi đem ra dùng đúng lúc, gây ấn tượng và đạt hiệu quả tuyên truyền giáo dục cao”…

Chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh qua báo chí.

Theo ý kiến của Trung tá, Tiến sĩ Hà Sơn Thái, Giảng viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng thì đây là những lời lẽ phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Hà Sơn Thái khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một thừa nhận sự thật của lịch sử không chỉ ở Việt Nam mà còn cả nhân loại trên thế giới. Đó là, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – một Đảng mácxít chân chính, do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Thành quả của Cách mạng Tháng Tám 1945 đã phá tan xiềng xích nô lệ, vĩnh viễn xóa bỏ ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

Mặt khác, Đảng ta đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Đó là sự khái quát khoa học, xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn của sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định một cách chắc chắn rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ là “ảo tưởng”, bởi giá trị lý luận và thực tiễn của những quan điểm khoa học và cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó được thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, minh chứng là hoàn toàn đúng đắn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, bằng ý chí, quyết tâm giữ gìn sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập, tự do trường tồn của dân tộc, đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Nói về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và những cống hiến của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của Việt Nam và phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) cũng đã khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Đây là sự đánh giá, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc của UNESCO, của các tổ chức khoa học và những nhà hoạt động chính trị, những học giả có uy tín trên thế giới, chắc hẳn không chỉ “dựa vào cảm tính” hay chỉ là sự “ảo tưởng”.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, tại các kỳ đại hội của mình, đều có sự tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm thành công và cả những sai lầm mắc phải trong quá trình lãnh đạo cách mạng, không hề che giấu khuyết điểm. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiêm khắc nhìn nhận những sai lầm trong chủ trương, đường lối và trong chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng, vững bước đi lên. Từ một nước đói nghèo, sau gần 35 năm đổi mới, Việt Nam trở thành một nước phát triển trung bình, có nhiều lĩnh vực đứng đầu thế giới. Thành công đó là một sự thật lịch sử, không ai có thể phủ nhận được.

Nắm được bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình học tập, cần làm sáng rõ sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với các thời kỳ hoạt động của Người trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế. Quá trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, cần xem xét một cách toàn diện các mối liên hệ lịch sử cơ bản trong một hoàn cảnh cụ thể và sự phát triển các quan điểm của Người. Đồng thời, coi trọng hơn nữa công tác sưu tầm, xử lý những thông tin, tư liệu, tài liệu liên quan đến Người ở cả trong và ngoài nước.

Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới là hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi đó, bắt nguồn từ sự kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, những người cố tình bịa đặt “Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự ảo tưởng”… chỉ là những người cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc và xu thế phát triển của thời đại.

Bài, ảnh: MẠNH LINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *