Thứ năm Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020, 12:20:46

Các kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội

Ngày đăng: 28/09/2020

QK2 – Tính đến nay, Đảng bộ Quân đội đã tổ chức 11 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội đều là sự kiện chính trị quan trọng của toàn quân, toàn dân gắn với nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội; đồng thời đánh dấu những bước phát triển của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp ủy đảng trong toàn quân.

Nhân dịp tổ chức Đại hội lần thứ XI, Báo Quân khu 2 giới thiệu vắn tắt các kỳ đại hội của Đảng bộ Quân đội.

* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ I: Diễn ra từ ngày 17-21/7/1960.  Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện. Đại hội diễn ra trong bối cảnh miền Bắc vừa hoàn thành khôi phục kinh tế sau kháng chiến chống Pháp và cải cách ruộng đất, đi lên CNXH; miền Nam, Phong trào Đồng Khởi bùng nổ đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ lan rộng toàn miền. Đại hội đã đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng Quân đội từ Đại hội II của Đảng (2/1951); xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu lãnh đạo nhiệm vụ quân sự; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng toàn quốc và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III.

* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ II: Từ ngày 16-22/1/1976, trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, vừa hoàn thành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Đại hội đã thảo luận, quyết định phương hướng, biện pháp chủ yếu lãnh đạo toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội thời kỳ 1976-1980; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của BCHTW (khóa III) trình Đại hội IV của Đảng và bầu 178 đại biểu  đi dự Đại hội IV của Đảng.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ III: Từ 15-19/01/1982 tại Hà Nội, có 442 đại biểu tham dự. Đại hội đã thảo luận dự thảo các văn kiện của BCHTW (khóa IV) trình Đại hội V của Đảng; thảo luận và quyết nghị những chủ trương, biện pháp khắc phục khó khăn trong lãnh đạo, tổ chức xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đại hội đã bầu 93 đồng chí đi dự Đại hội lần thứ V của Đảng.

* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ IV: diễn ra từ 13 đến 18/10/1986, tại Hà Nội, có 437 đại biểu. Đại hội nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của BCHTW và Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V); đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào việc bổ sung, hoàn chỉnh chủ trương đường lối đổi mới trình Đại hội Đảng toàn quốc và bầu 71 đại biểu đi dự Đại hội VI của Đảng.

* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ V diễn ra từ 23-27/4/1991, tại Hà Nội, có 324 đại biểu tham dự đại hội. Đại hội đã thảo luận dự thảo các văn kiện của BCHTW (khóa VI) trình Đại hội VII của Đảng; dự thảo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, “Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000”, “Báo cáo xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng sửa đổi”. Đại hội tiến hành thảo luận về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội trong tình hình mới.. Đại hội đã bầu 58 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội VII của Đảng.

* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ VI diễn ra từ 6-9/5/1996, tại Hà Nội với 350 đại biểu tham dự. Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII; nghiên cứu thảo luận Báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng quân đội và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VII: diễn ra từ ngày 3-5/01/2001 với 358 đại biểu. Đại hội đã tập trung thảo luận dự thảo văn kiện của Đảng ủy Quân sự Trung ương và bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhiệm kỳ 1996-2000 và 15 năm đổi mới, đại hội đã đề ra nhiệm vụ những năm đầu thế kỷ 21 và nhiệm kỳ 2001-2005.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII diễn ra từ 26-29/1/2005 tại Hà Nội với có 399 đại biểu tham dự. Đại hội đã đóng góp ý kiến vào các văn kiện của BCHTW (khóa IX) trình Đại hội X của Đảng; thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Quân sự Trung ương và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Quân đội gồm 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ X của Đảng.  

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX diễn ra từ 19-2/9/2010. Tham dự đại hội có 450 đại biểu. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII, xác định phương hướng, mục tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm 2010-2015, thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của BCHTW (khóa X) trình Đại hội XI của Đảng; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X diễn ra từ 21-2/9/2015, có 450 đại biểu tham dự. Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  nhiệm vụ tổ chức, xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại hội  bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng gồm 40 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra từ ngày 27-30/9/2020, tham dự đại hội có 450 đại biểu. Đại hội được tiến hành theo Phương châm: “Đoàn kết – Trí tuệ – Bản lĩnh – Dân chủ – Kỷ cương”; với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đại hội thực hiện nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

P.V (tổng hợp)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *